ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)เรียน วันอาทิตย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรีไพร ศรีพนมวรรณ โทร 0631713427 , ดร.ชณิชา หมอยาดี โทร 098-8313609 www.cls.ssru.ac.th
กำหนดการ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นำเอกสาร มาในวันสัมภาษณ์ด้วย มีดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต
- ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล( ถ้าเปลี่ยน) 3 ใบ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) เรียน วันอาทิตย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรีไพร ศรีพนมวรรณ โทร 0631713427 , ดร.ชณิชา หมอยาดี โทร 098-8313609 www.cls.ssru.ac.th
ระบุ email *
Your answer
เบอร์มือถือ(ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
เพศ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง) *
Your answer
นามสกุล (ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง) *
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง) *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
โรคประจำตัว
Your answer
น้ำหนัก *
Your answer
ส่วนสูง *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ซอย *
Your answer
ถนน *
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัส ไปรษณีย์ *
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
ความสัมพันธ์ *
Your answer
ที่อยู่ ทั้งหมดของบุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
เบอร์มือถือ บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
ระดับ ม.6 หรือ ปวช หรือ ปวส ***วุฒิการศึกษา,ชื่อสถานศึกษา,ปีที่สำเร็จการศึกษา,สาย/แผนก/สาขา,เกรดเฉลี่ย (ใส่ให้ครบ) *
Your answer
ท่านทราบข้อมูลหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service