ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สนใสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปกรณ์ยศ  โทร. 081-4149194
คุณศรีไพร โทร. 063-1713427
อาจารย์ไกรวิทย์ โทร. 089-6147936
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. หลักฐานวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายสำเนา 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารที่ใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต
- ทรานสคิปท์ คำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิม  1 ฉบับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
สถานที่ที่ท่านมีความประสงค์ในการเรียน *
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลือกเรียนกรุงเทพมหานคร
Clear selection
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
อายุ *
เพศ *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
ที่อยู่ปัจจุบัน (เลขที่  หมู่ที่  ซอย  ถนน) *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
E-mail
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse