Kyol Che - Lato / Summer 2019
Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz chęć udziału w odosobnieniu medytacyjnym - Kyol Che, które rozpoczyna się 28 lipca i trwa 4 tygodnie. Możesz zapisać się na całość (4 tygodnie) lub na kilka dni.

Część programu letniego Kyol Che 2019 / ŚWIĄTYNIA WU BONG SA, Warszawa Falenica

TYDZIEŃ PIERWSZY | 28 lipca - 4 sierpnia / Igor Piniński JDPSN (drugie wejście: 2 sierpnia)
TYDZIEŃ DRUGI | 4 sierpnia - 11 sierpnia / Bon Shim SSN (drugie wejście: 9 sierpnia)
TYDZIEŃ TRZECI | 11 sierpnia - 18 sierpnia / Joeng Hye SSN (drugie wejście: 16 sierpnia)
TYDZIEŃ CZWARTY | 18 sierpnia - 25 sierpnia / Arne Schaefer JDPSN (drugie wejście: 23 sierpnia)

Wszystkie pierwsze wejścia na odosobnienie rozpoczynają się w niedziele w godzinach 17:00 - 18:00.
Wszystkie drugie wejścia odbywają się w piątki w godzinach 17:00 - 18:00.

======

Summer Retreat Program Kyol Che / WU BONG SA TEMPLE, Warsaw Falenica

28 July - 4 August / Igor Piniński JDPSN (2nd entry: 2 August, , 18:00)
4 August - 11 August / Bon Shim SSN (2nd entry: 9 August, 18:00)
11 August - 18 August / Joeng Hye SSN (2nd entry: 16 August, 18:00)
18 August - 25 August / Arne Schaefer JDPSN (2nd entry: 23 August, 18:00)

All first entrances to the retreat begin on Sundays between 5 p.m. and 6 p.m.
All second entrances to the retreat begin on Sundays between 5 p.m. and 6 p.m.
======

Ceny / Prices:

2 dni 180/200/250 zł (45/50/65 Euro)
1 tydzień 550/600/700 zł (140/150/175 Euro)
2 tygodnie 1000/1100/1300 zł (250/275/325 Euro)
3 tygodnie 1500/1650/1950 zł (375/410/490 Euro)
4 tygodnie 1950/2150/2500 zł (490/540/625 Euro)

Reguły * Kyolche * Rules:
https://drive.google.com/file/d/1akvgDpa-k4DobRj-vaabAK5xewZzwOoz/view
Imię i Nazwisko / Name *
Wiek / Age *
Płeć / Gender *
Kraj / Country *
E-mail *
Telefon kontaktowy / Phone number *
Dzień i godzina przyjazdu do Wu Bong Sa / Arrival date and hour *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Dzień i godzina wyjazdu z Wu Bong Sa / Departure date and hour *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um / Membership status *
Required
Twój ośrodek / Your Zen Center *
Ośrodek lub grupa, gdzie wpłacasz miesięczne składki / Zen Center, where you pay your monthly membership fees
Wskazania / Precepts *
Rok przyjęcia najwyższych wskazań / Highest precepts date *
Jaką funkcję mógłbyś/mogłabyś pełnić podczas odosobnienia? (pytanie jest skierowane tylko do członków Szkoły Kwan Um, możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) / What function would you be able to perform during the retreat? (this question is only for Kwan Um School members, you can tick a few answers) *
Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych / Your contact person in case of emergency (phone number) *
Czy zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek fizyczną lub psychiczną dolegliwość? Jaką? Czy potrzebujesz czegoś na odosobnieniu? / Were you diagnosed with any physical or psychological condition? Which? Do you need anything during the retreat?
Inne / Other
Np. czy potrzebujesz pościel/ręcznik itp. / I.E Do you need bedding/towel etc.
Oświadczam, że uczestniczę w sesji medytacyjnej z własnej woli i zobowiązuję się do przestrzegania reguł oraz grafiku odosobnienia bądź do opuszczenia go zgodnie z decyzją Nauczyciela Prowadzącego Kyolche. Zwalniam Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją sesji z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego udziału w odosobnieniu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwwskazany. /************/ I therefore certify that I participate in meditation session out of my own will and I consent to follow all rules and schedule of the retreat or otherwise leave it according to the Kyolche Guiding Teacher's decision. I release Kwan Um School of Zen and all session organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my participation in the retreat. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem Państwa danych jest Szkoła Zen Kwan Um w Polsce z siedzibą w Warszawie Falenicy, wpisana do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez MSWiA. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kwanum108@gmail.com. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: kwanum108@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji. /*************/ I agree to the processing of my personal data for the purposes necessary to complete the registration process (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the protection of personal data, uniform text: Journal of Laws of 2016, item 922). The administrator of your data is the Kwan Um School of Zen Poland with its registered office in Warsaw, entered into the register of Churches and Religious Associations maintained by the Polish Ministry of Interior and Administration. In matters related to the processing and protection of personal data, a contact point has been designated in the form of an e-mail address: kwanum108@gmail.com. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, you also have the right to withdraw your consent at any time. To withdraw your consent, please contact us by sending an e-mail to: kwanum108@gmail.com. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection. Your personal data is fully voluntary. Failure to provide personal data will result in the inability to properly process the registration process. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy