Oznámenie o IT výdavku 2.0.1
Vitajte v elektronickom formulári pre podanie oznámenia o IT výdavku financovaného zo štátneho rozpočtu
z medzirezortného programu 0EK.
Formulár má niekoľko častí, a preto Vám odporúčame vopred si pripraviť informácie. Pre tento účel si formulár môžete stiahnuť tu https://program.statneit.sk/program

Podaním tohto elektronického formulára účastník potvrdzuje úplnosť a správnosť uvedených údajov. Po podaní elektronického formulára je doručený účastníkovi medzirezortného programu automaticky generovaný email.

Automaticky generovaný email Vám bude slúžiť ako potvrdenie o podaní oznámenia v ďalšom procese rozpočtového opatrenia ako príloha pri komunikácii s Ministerstvom financií SR. Rozpočtové opatrenie v zmysle platného Metodického pokynu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu je schvaľované Ministerstvom financií SR na základe žiadosti správcu kapitoly (účastníka) o rozpočtové opatrenie, ku ktorému je priložené stanovisko gestora, respektíve oznámenie účastníka medzirezortného programu - vygenerované potvrdenie oznámenia po uplynutí 10 kalendárnych dní.
Email address *
Základné údaje o navrhovanom výdavku
IT výdavok predstavuje *
Kód podprogramu medzirezortného programu 0EK *
Prvok podprogramu 0EK *
Prvky 01, 02 a 03 sú spoločné pre všetkých správcov kapitoly a názvy ostatných prvkov (04 až n) si určuje rozpočtová kapitola.
Názvy ISVS podľa MetaIS *
Každý informačný systém prevádzkovaný OVM musí byť zaregistrovaný v MetaIS, kde je uvedený „Názov informačného systému“. Podrobnejšie na: https://metais.finance.gov.sk/. Ak sa výdavok viaže na viac ako jeden ISVS, uveďte ich a oddeľte čiarkou. V prípade výdavkov vzťahujúcich sa na podpornú infraštruktúru a telekomunikačné služby sa do odpovede uvedie: "podporná infraštruktúra". V prípade presunu z podprogramu v rámci medzirezortného programu 0EK na iný program ŠR, korekcií, delimitácie popíšte uvedený presun, korekcie, delimitáciu.
Kód ISVS podľa MetaIS *
Platí to isté ako pri predchádzajúcej otázke. V prípade investície do viacerých ISVS rozdeľte kód ISVS čiarkou.
Stručný slovný opis výdavku - Čo a prečo sa ide kupovať? *
Žiadateľ opíše výdavok (kvalitatívne a kvantitatívne a zdôvodní potrebu jeho nákupu). Číselne vyjadrí početnosť transakcií za konkrétne obdobie, používateľov, dotknutých systémov, prípadne zdôvodní potrebu opisom udalostí, ktoré viedli k IT nákupu (zmena legislatívy - konkrétne uvedenie zákona) atď.
Hodnota za peniaze (vyjadrenie hospodárnosti a efektívnosti investície) *
Vypočítaná suma hodnoty za peniaze (vyjadrenie hospodárnosti a efektívnosti investície) *
Spôsob výpočtu hodnoty za peniaze *
Zmluva vzťahujúca sa k výdavku je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Štátne IT. Report Abuse