แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
ผลการสำรวจความคิดเห็นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป แบบสำรวจความคิดเห็น มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 กิจกรรมนอกห้องเรียน
ตอนที่ 5 การฝึกประสบการณ์ในอาชีพ

** กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกข้อ โดยความคิดเห็นของนักศึกษาที่ตอบในแบบสอบถามนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำผลมาวิเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรเท่านั้น จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อนักศึกษา และหากถูกนำเสนอจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
เพศ *
ระดับชั้นปี *
อายุ (ปี) *
Your answer
ระดับการศึกษา *
คณะ *
สาขาวิชา
(ถ้ามี โปรดระบุ)
Your answer
หลักสูตร *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EdVISORY. Report Abuse - Terms of Service