แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจก โปรดทำเครื่อง ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1 เพศ *
Required
2 สังกัดคณะ *
Required
3 ชั้นปีการศึกษา *
Required
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
1. ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู้อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู้อาชีพแก่นักศึกษามากน้อยเพียงใด
งานทุนและแนะแนว ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษา เช่น การขอทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การสมัครงานทำงานพิเศษระหว่างเรียน มากน้อยเพียงใด
ข้อมูลการแนะแนวอาชีพที่มหาวิทยาลัย/คณะ บริการให้ เช่น การรับสมัครงานและตำแหน่งงานว่าง การทำงานพิเศษระหว่างเรียนมีความหลากหลายและเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจโดยรวม
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
ความทันสมัยและความชัดเจนของข้อมูลแหล่งงาน รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือจัดหางานที่มหาวิทยาลัย/คณะ บริการให้มีความหลากหลายและเพียงพอมากน้อยเพียงใด
การบริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัย/คณะ จัดให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งงานหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจโดยรวม
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัย/คณะ จัดให้ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสมัครงานหรือทำงานในอนาคตมากมากน้อยเพียงใด
ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดให้ เช่น การเขียนเรซูเม่ การสัมภาษณ์งาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจโดยรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Udon Thani Rajabhat University. Report Abuse