Đăng ký học ôn Olympic Tin trường ĐHSP

Sinh viên đăng ký học được học tập miễn phí.
Các nội dung ôn tập bao gồm:
Ngôn ngữ lập trình Pascal, C++,
Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,...
Thời gian học dự kiến:
Giai đoạn một bắt đầu từ 5/3/2016
Giai đoạn 2 bắt đầu vào đầu năm học 2016-2017
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question