แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน(Life Skills) รายบุคคลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. เป็นแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน จากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดเฉพาะเจาะจงทุกตัวชี้วัด การนำไปใช้ให้ใช้ตัวชี้วัดเฉพาะระดับชั้น พฤติกรรมและตัวชี้วัดทักษะชีวิต เป็นเป้าหมายการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวิตของผู้เรียน ตัวชี้วัดจะสื่อสารให้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ค่อนข้างเจาะจง ตัวชี้วัดจึงเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต และสร้างภาระงานการประเมินท่ี่สะท้อนว่าสิ่งที่จะประเมินนั้นมีเป้าหมายพฤติกรรมด้านใดเช่น เป้าหมายด้านความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายด้านความคิด เป้าหมายด้านทักษะการปฏิบัติ ทักษะด้านจิตพิสัย หรือสถานะด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความชอบ การเห็นคุณค่า ความมั่นใจ ตามองค์ประกอบทักษะ 4 องค์ประประกอบ
2. ตัวชี้วัดและพฤติกรรมชี้บ่ง ตัวชี้วัดที่สะท้อนพฤติกรรมทักษะชีวิตตามที่คาดหวังของผู้เรียน สำหรับใช้ตรวจสอบหรือประเมินทักษะชีวิตผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตโดยองค์ประกอบที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต
3. ให้นักเรียนคลิกเลือกประเมินรายข้อในแต่ละองค์ประกอบตามความจริงของนักเรียนที่ได้จากการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 ระดับชั้น *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
หมายถึง การรู้ความถนัด ความสามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ค้นพบความชอบ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
2. ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
3. ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
4. มองเห็นตนเองและผู้อื่นในแง่บวก *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
7. มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
8. รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
9. มีทักษะในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางความสำเร็จ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
10. มีความรับผิดชอบต่อสังคม *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
1. เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่ากันสังคมที่เปลี่ยนแปลง *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
2. ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
3. แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
4. มองโลกในแงดี *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
5. มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
6. ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
1. ประเมินและรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
2. จัดการกับความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
3. รู้จักคลายเครียดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
4. รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษาเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1. ยืนยันความต้องการของตนเอง ปฏิเสธและต่อรองบนพื้นฐานความต้องการ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นด้วยการสื่อสารเชิงบวก *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
6. ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
7. ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ *
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ทำได้
ไม่ได้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประเมิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service