แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตและบุคลากร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพ *
2. ระดับการศึกษา *
3. ชั้นปี *
4. คณะ/หน่วยงาน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดของท่าน
2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
-ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร *
-ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
-ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง *
-สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *
-การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม *
2.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
-มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง *
-ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว *
-ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม *
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
-มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ *
-สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ *
-เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม *
-มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ *
-โดยภาพรวมท่านพอใจกับการให้บริการในครั้งนี้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service