โครงการ CSR INTERNSHIP PLATFORM : นักศึกษาฝึกงาน

หลักฐานการสมัครแบบออนไลน์
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
3. รูปถ่ายในชุดนิสิต - นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ การส่งไฟล์หลักฐานการสมัคร ให้รวมเอกสารเป็นไฟล์เดียว ในรูปแบบไฟล์ .zip หรือ .rar
แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็น "ชื่อ-นามสกุล ของท่าน" แล้วอัพโหลดหลักฐานการสมัคร ที่ https://goo.gl/noyYQ9
_____________________________________________________________________
กรอกข้อมูลพร้อมเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่งเอกสารการสมัคร มาที่
บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
480 ชั้น 5 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

(ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ https://goo.gl/GNK3wT)

    This is a required question