Kérdőív a Svájci - Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok programjában főpályázóként résztvevő szervezetek vezetői számára
1. A válaszadó szervezettel kapcsolatos adatok
Elsőként a pályázó szervezet alapadatairól, mindennapi működéséről, céljairól, hatásáról kérdezünk.
1.1. Mi a pályázó szervezet jogi formája?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti kört! Egy válasz adható.
1.2. Mikor alapították a szervezetet? *
A létesítő okirat szerinti alapítási évet és hónapot adja meg!
Your answer
1.3. Hány tagja van a szervezetnek?
Egy egész számot írjon be (csak egyesület/szociális szövetkezet/szövetség esetében kitöltendő kérdés, más esetben 0-t írjon be)!
Your answer
1.4. Összesen hány személy vesz részt jelenleg a szervezet működtetésében?
Egy egész számot írjon be!
Your answer
1.4.1 Ebből mennyi az önkéntes?
Egy egész számot írjon be!
Your answer
1.5. Melyik megyében van a szervezet székhelye?
Egy válasz adható. Válassza ki a listából a megfelelő választ!
1.6. Milyen típusú településen van a pályázó szervezet székhelye?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti kört! Egy válasz adható.
1.7. Mi a szervezet hatóköre? Kérjük, hogy a szervezet létesítő okiratába (alapszabály, alapító okirat) rögzített hatókört jelölje!
Jelölje be a megfelelő válasz melletti kört! Egy válasz adható.
1.8. Mik a szervezete fő működési területei, azaz mely tevékenységek állnak a működése fókuszában?
Több válasz is lehetséges. (Kérjük, hogy maximum 5 tevékenységet jelöljenek!)
1.9. Kik a szervezetének fő célcsoportjai, mely célcsoportok állnak a működésének fókuszában?
Több válasz is lehetséges. (Kérjük, hogy maximum 5 célcsoportot jelöljenek!)
1.10. Mennyi volt a szervezet éves bevétele 2013-ban?
Egy egész számot írjon be! A számot EZER FORINTBAN adja meg!
Your answer
1.11. Mennyi volt a szervezet éves bevétele 2014-ben?
Egy egész számot írjon be! A számot EZER FORINTBAN adja meg!
Your answer
1.12. Együttműködik-e más szervezettel vagy szervezetekkel?
Több válasz is lehetséges.
1.13. A szervezetük működése során küzd-e hosszú ideje megoldatlan problémákkal, nehézségekkel?
1.13.1. Ha „Igen”/”Igen, többel is” válaszokat adott meg, akkor kérjük részletezze azt, hogy milyen jellegű problémákra/nehézségekre gondol?
Több válasz is lehetséges.
1.14. Kérjük, hogy egy négyfokozatú skálát használva értékelje a szervezetükre vonatkozó, alábbiakban felsorolt tényezőket!
Nagyon rossz
Inkább rossz
Inkább jó
Nagyon jó
A szervezet saját, az ellátott tevékenységi területen betöltött helye/szerepe (szakmai jelentősége)
A szervezet hatékonysága a célzott társadalmi problémák enyhítésében
A szervezet ismertsége a környezetében
A szervezet társadalmi elfogadottsága
A szervezet anyagi erőforrásai, finanszírozásának biztosítása
A szervezet humán erőforrásai, szakemberei
A szervezet fenntarthatósága
A szervezetet körülvevő jogi környezet
A szervezetet körülvevő politikai környezet
A szervezet kapcsolata a központi közigazgatási szervekkel/intézményekkel
A szervezet kapcsolata a helyi önkormányzatokkal
A szervezet kapcsolata a forprofit szervezetekkel (cégekkel, vállalkozásokkal)
A szervezet hazai, szektoron belüli együttműködései
A szervezet nemzetközi kapcsolatai, hálózatokban való részvétel
1.15. Kérjük, hogy értékelje a szervezet működési területével kapcsolatos alábbi állítások érvényességét!
Igen
Nem
Nem tudom
Gazdasági, társadalmi szempontból elmaradott régióban, kistérségben található
Jellemző rá az aprófalvas településszerkezet 
A munkahelyek alacsony száma
A megyeszékhely elérhetősége a közösségi közlekedés lehetőségeinek korlátozottsága miatt rossz
A szociális, oktatási szolgáltatásokhoz, továbbá a környezettudatos élethez szükséges információkhoz való hozzáférés nem biztosított helyben 
Jellemző rá a társadalmi egyenlőtlenségek által fokozottan sújtott csoportok területi elkülönülése 
Nagyon magas számban élnek az 1.9 pontban jelölt célcsoportok 
Nem vagy kevés civil szervezet működik
Számos civil szervezet működik
A civil szervezetek működése jelentős mértékben érzékelhető a célcsoportok életében 
A civil szervezetek nem vagy csak csekély mértékben ismertek a helyi közösségekben 
A civil szervezetek finanszírozása hosszú távon biztosított 
A civil szervezetek forrásokkal való ellátottsága bizonytalan
A megvalósult pályázati programok/állami vagy uniós fejlesztések száma alacsony 
A megvalósult pályázati programok/állami vagy uniós fejlesztések száma magas 
A pályázati támogatások/fejlesztési források felhasználása a kitűzött célok szempontjából hatékony, hatásos volt 
A pályázati támogatások/fejlesztési források felhasználása a kitűzött célok szempontjából nem volt hatékony, illetve hatásos 
2. A nonprofit szektor helyzete Magyarországon
A továbbiakban a magyar nonprofit szektor helyzetével kapcsolatban teszünk fel kérdéseket.
2.1. Ön szerint fontos-e, ha igen mennyire a hazai nonprofit szektor szerepe az alábbi területeken?
Értékelje az alábbi négyfokozatú skálán.
Egyáltalán nem fontos
Inkább nem fontos
Inkább fontos
Nagyon fontos
A társadalom demokratikus működésében, a közös ügyek alakításában való részvétel biztosítása
Érdekérvényesítés, érdekképviselet
A mindenkori hatalommal szemben társadalmi kontroll biztosítása
Az állam vagy a piac által el nem látott (köz)szolgáltatások biztosítása, feladatok átvétele.
A jóléti intézményrendszer támogatása
Egyes társadalmi csoportok speciális igényeinek szolgálata
Jótékonyság, rászorultak segítése, szolidaritás erősítése
Kölcsönös segítségnyújtás, önsegítés
Közösségépítés, szabadidős együttlét
Önkifejezés, kreativitás lehetőségeinek biztosítása
2.2. Miként értékeli a nonprofit szektor jelenlegi helyzetét az alábbiakban felsorolt területeken?
Értékelje az alábbi négyfokozatú skálán.
Nagyon rossz
Inkább rossz
Inkább jó
Nagyon jó
A szektor szerepe a társadalom demokratikus működésében, a közös ügyek alakításában való részvétel biztosításában
A szektor szerepe az állam vagy a piac által el nem látott (köz)szolgáltatások biztosításában feladatok átvételében.
A szektor szerepe a mindenkori hatalommal szemben társadalmi kontroll biztosításában
A szektornak a célzott társadalmi problémák enyhítésében való hatékonysága
A szektor társadalmi elfogadottsága
A szektor anyagi erőforrásainak, finanszírozás biztosítottsága
A szektor humán erőforrásainak, szakembereinek biztosítottsága
A szektor fenntarthatósága
A szektor jogi környezete
A szektor kapcsolatai a központi közigazgatási szervekkel/intézményekkel
A szektor kapcsolatai a helyi önkormányzatokkal
A szektor kapcsolatai a forprofit szervezetekkel 
Hazai, szektoron belüli együttműködések
A szektor nemzetközi kapcsolatai
2.3. Mennyiben ért egyet az alábbi állításokkal?
Válassza ki a legmegfelelőbbet!
Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Inkább egyetértek
Nagyon egyetértek
Akkor működik egy civil pályázati rendszer, ha az minél függetlenebb az államtól, annak nincs beleszólása a működésébe.
A mai pályázati rendszer nem jól működik, mert lassú, nehézkes, folyamatos késések jellemzik.
A mai pályázati rendszer problémáiért a támogatotti oldalt terheli a felelősség.
A mai pályázati rendszer alapjaiban jól működik, nem kell lényegi változtatásokat végrehajtani rajta.
A pályázati rendszer működtetésében a kormánynak kulcsszerepet kell játszania.
A mai pályázati rendszer nem jól működik, mert túl bürokratikus, az adminisztratív munka túl nagy energiát igényel.
A mai pályázati rendszert a kölcsönös bizalmatlanság jellemzi.
A mai pályázati rendszer nem jól működik, mert korrupt. Nem szakmai, hanem ismeretségi alapon születnek döntések.
A mai pályázati oldal problémáiért a támogatói oldalt terheli a felelősség.
A pályázati döntéseket minél közelebb kellene vinni a helyi szintekhez.
A mai pályázati rendszer nem jól működik, mert nem tudja eljuttatni azokhoz a forrást, akik a leghatékonyabban tudnák azt a köz érdekében felhasználni.
2.4. Véleménye szerint milyen típusú támogatásformákra volna leginkább szükség?
Több válasz is adható.
3. Az SMCÖA keretében tervezett (támogatott vagy elutasított) projektek
Az alábbiakban szervezetének az SMCÖA-hoz benyújtott (támogatott vagy elutasított) pályázataival kapcsolatban teszünk fel kérdéseket
3.1. Összesen hány pályázatot nyújtott be az SMCÖA-hoz?
Egész számot írjon be!
Your answer
3.1.1. Ezek milyen kategóriába tartozóak voltak?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti négyzetet! Több válasz adható.
3.1.2. Ezek milyen tématerületre irányultak?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti négyzetet! Több válasz adható.
3.1.3. Miként történt a pályázat elkészítése, illetve rendelkezik-e a szerveznek-e projekttervezési, - megvalósítási tapasztalatokkal? Kérjük, hogy ellenőrizze az alábbi állítások érvényességét!
Igen
Nem
Nem tudom
A szervezetünk működtetésében (a pályázat benyújtásának időszakában) aktívan résztvevő munkatárs vagy önkéntes koordinálta a pályázat írását, beadását
A szervezetünkkel (a pályázat benyújtásának időszakában) kapcsolatban álló pályázatíró (cég/személy) koordinálta a pályázat írását, beadását 
A pályázat írása során igénybe vettük a kiíró által felkínált konzultációs lehetőségeket (információs napok, konzultációs alkalmak)
A pályázat benyújtását megelőzően a szervezetünk nem rendelkezett számottevő projektmegvalósítási tapasztalattal
A pályázat benyújtását megelőzően a szervezetünk még egyáltalán nem valósított meg pályázati projektet
A pályázat benyújtását megelőzően a szervezetünk működése során számos pályázatot megvalósított 
3.1.4. Miért döntött a pályázat benyújtása mellett? Mit várt a pályázat benyújtásakor ettől a programtól?
Kérjük, hogy ellenőrizze az alábbi állításokat!
Igen
Nem
Nem tudom
A benyújtott pályázat szakmai tartalma, egy a szervezet által hosszú ideje érlelt projektterv részét képezi
A benyújtott pályázat szakmai tartalma a pályázati kiírás hatásaként, a pályázati szakaszban került kidolgozása 
A pályázat kidolgozása során figyelembe vettük a célcsoport körében végzett szükségletfelmérések eredményeit 
A pályázat kidolgozása során önálló szükségletfelmérést végeztünk, a benyújtott projekt szakmai tartalmát a felmért szükségletek alapján dolgoztuk ki 
A pályázat kidolgozása során nem támaszkodtunk saját vagy mások által végzett szükségletfelmérések eredményeire, de a tapasztalataink alapján igyekeztünk figyelembe venni a célcsoport igényeit a projekt kidolgozása során   
A pályázat keretében tervezett tevékenységek végzésében a szervezetünknek jelentős tapasztalatai vannak
A pályázat benyújtása mellett azért döntöttünk, mert szerettük volna az elkezdett szakmai munkánkat folytatni, a munkatársainkat továbbfoglalkoztatni
A pályázat benyújtása mellett azért döntöttünk, mert azt reméltük új szervezeti kihívások elé nézhetünk, illetve a projekt megvalósításával a szervezetünk bővül, fejlődik
A pályázat benyújtása mellett azért döntöttünk, mert egy új szervezeti kihívással szerettük volna alvó szervezetünket beindítani, feléleszteni
3.2. Összesen hány pályázat megvalósításához kapott támogatást az SMCÖA-tól?
Egész számot írjon be! Ha a benyújtott pályázata nem nyert, nullát írjon be!
Your answer
3.2.1. Ez milyen kategóriájú pályázat volt?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti négyzetet!
3.3. A pályázat elbírálásának mi volt az eredménye? Megvalósult a pályázat?
Jelölje be a megfelelő válasz melletti kört! Egy válasz adható.
3.4. Melyik témakörben lett nyertes a pályázat? *
Válassza ki a megfelelő választ a legördülő listából! Elutasított pályázat esetén az utolsó lehetőséget válassza!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service