LKPA anketa
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių / dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis.
Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas.
1. Kokioje įstaigoje Jūs dirbate? (pažymėkite tinkamą atsakymą)
Kitas variantas (įrašykite):
Your answer
2. Nurodykite kokią kalbą mokote/dėstote:
3. Kur įsikūrusi ugdymo įstaiga, kurioje dirbate?
Kitas variantas (įrašykite):
Your answer
4. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2008 m.) įvardytos šios svarbiausios ugdymo turinio atnaujinimo kryptys: orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą; labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius; didinti ugdymo turinio integraciją. Ar bendrosios programos padeda įgyvendinti šias kryptis? (savo atsakymą pagrįskite)
Your answer
5. Ar aiškūs ir tebėra aktualūs bendrosiose programose aprašyti srities / dalyko tikslai ir uždaviniai? Jei siūlytumėte koreguoti, nurodykite, ką ir kodėl.
Your answer
6. Ar bendrosiose programose aprašyti mokinių pasiekimai yra aktualūs, prasmingi, atitinka šiuolaikinių mokinių poreikius ir mokinių galimybes? (savo atsakymą pagrįskite)
Your answer
7. Ar nurodytos ugdymo gairės padeda ugdyti bendrosiose programose aprašytus mokinių pasiekimus? (savo atsakymą pagrįskite)
Your answer
8. Kas bendrųjų programų turinio apimtyse (pvz., tematika, problematika ar kt.) yra vertinga? Ką būtina išlaikyti? Argumentuokite.
Your answer
Kas yra praradę aktualumą? Ko reikėtų atsisakyti? Argumentuokite.
Your answer
Ką nauja siūlytumėte įtraukti į atnaujinamas bendrąsias programas?
Your answer
9. Ar pritariate mokinių pasiekimų aprašymui dvejų metų koncentrais? Jei siūlytumėte keisti, nurodykite kaip. Savo atsakymą pagrįskite.
Your answer
10. Kokiu skaitmeniniu turiniu naudojatės ugdymo procese?
Your answer
11. Kokių skaitmeninių mokymo(si) priemonių reikėtų sukurti / adaptuoti jūsų mokomajam dalykui?
Your answer
12. Kokia Jūsų nuomonė apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo ypatumus ir turimus išteklius?
Your answer
13. Kokių mokymo(si) priemonių ypač reikėtų?
Your answer
Dėkojame už atsakymus!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service