โครงการอบรม หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders
กรุณาตอบแบบสอบถาม
ระดับคะแนน
5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง
ส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม *
สาขาที่เรียน *
ชั้นปี *
วิทยากร *
5
4
3
2
1
ความพร้อมของวิทยากร
ความรู้/ความสามารถของวิทยากร
การอธิบายเนื้อหา/วิธีการสอน
การตอบคำถาม
สถานที่และบริการ *
5
4
3
2
1
สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
ห้องพักรับประทานอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารกลางวัน
การบริการของเจ้าหน้าที่
ความสะอาดของห้องน้ำ
ภาพรวม *
5
4
3
2
1
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.