ลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาและปาฐกถาธรรม ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย (ปิดรับสมัครผู้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนด้านล่าง)


ลักษณะสำคัญของสังคมสมัยใหม่ประการหนึ่งคือ การมุ่งแสวงหาความสุขจากการบริโภคเทคโนโลยี มุ่งเน้นความสำเร็จแบบโลกย์ในปัจจุบันชาติ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธ หลีกหนีความตายแม้จะเป็นธรรมชาติของชีวิต ลักษณะดังกล่าวทำให้ชีวิตฉาบฉวยและคับแค้น ความสุขเรียวแคบขึ้นกับการเสพบริโภค ขณะเดียวกันตนเองและคนรอบข้างก็ถูกบีบคั้นเมื่อต้องเผชิญความป่วยและความตาย ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขดังที่เห็นได้ไม่ยากนักในวอร์ดผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลทุกแห่ง

ด้วยเหตุที่ว่า ทัศนคติของคนในสังคมที่มองความตายเฉพาะในแง่ลบ เชื่อมโยงจำกัดความตายเฉพาะความสะเทือนขวัญ โศกเศร้า สูญเสีย และเป็นอัปมงคล จึงทำให้ปัจเจกและสังคมพลาดโอกาสในการหาแง่งามและโอกาสเติบโตในการตาย ขาดการใคร่ครวญและสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างเพียงพอ นำมาสู่ความประมาทในชีวิตยามที่ยังแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเมื่อยามเจ็บป่วย ในการนี้ การพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องความตายในระดับสังคมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและน่าสนับสนุนให้เกิดขึ้นในวงสังคมระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ท่านโซเกียล ริมโปเช ธรรมาจารย์สายธิเบต เป็นผู้หนึ่งที่ได้เปิดเผยมิติความรู้เรื่องความตายและการตายจากการแปลคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบตท่านได้ให้กำเนิดหนังสือชื่อ The Tibetan Book of living and dying ส่งผลให้เกิดแง่มุมใหม่ๆ ในการทำความเข้าใจชีวิตและความตายอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ขณะที่พระไพศาล วิสาโล ก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือเล่มดังกล่าว สู่การแปลหนังสือ “เหนือห้วงมหรรณพ” และ “ประตูสู่สภาวะใหม่” ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในสังคมไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และการก่อตัวของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเผชิญความตายอย่างสงบ

เป็นโอกาสอันดีที่ในปลายปี 2558 ท่านโซเกียล ริมโปเชได้เดินทางเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ในการนี้ ท่านกรุณาให้เวลาในการจัดกิจกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและความตาย ในโอกาสนี้เอง มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป พร้อมทั้งองค์กรภาคี อาทิ เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิโกมลคีมทอง จึงร่วมกันจัดงานปาฐกถาธรรม “ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย” โดยท่านโซเกียล ริมโปเช และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อปลุกสังคมแห่งการตื่นรู้ในธรรมชาติของชีวิต ทั้งนี้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นดังกล่าว เป็นปัจจัยให้คนในสังคมบรรลุสุขภาวะทั้งในยามสุขภาพดีและเจ็บป่วย เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในชีวิตและการเกื้อกูลสังคมที่งดงามไปพร้อมกัน

กำหนดการ

12.00 - 13.00 น. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์
13.00 - 13.20 น. ลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน (walk-in)
*หากเก้าอี้ไม่พอ อาจต้องนั่งเสื่อหรือนั่งตามบันได
13.20 น. ปิดรับการลงทะเบียน

13.30 - 15.00 น. เวทีเสวนา “เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต” วิทยากรได้แก่
นพ.สกล สิงหะ แพทย์หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ผู้แปลหนังสือ คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต
คุณปรียานุช ปานประดับ
คุณประสาน อิงคนันท์ ดำเนินรายงาน

15.00 - 15.30 น. ฟังดนตรีภาวนา โดยคุณเมธี จันทรา
15.30 - 15.40 น. แนะนำองค์ปาฐก
15.40 - 17.15 น. ปาฐกถาธรรม “ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย” โดย ท่านโซเกียล ริมโปเช
แปลคำบรรยายเป็นภาษาไทยโดย พระไพศาล วิสาโล
17.15 - 17.30 น. อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวสรุปและปิดเวทีปาฐกถา
พิธีกรดำเนินรายการตลอดงานโดย คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง

>> การลงทะเบียน
เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/M5h9Nq

>> การเดินทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สะดวกรองรับการจอดรถ โปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะมาในวันงาน
ดูแผนที่หอประชุมและการเดินทางได้ที่ https://goo.gl/PRrMkX

>> องค์กรร่วมจัด
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
เครือข่ายพุทธิกา
มูลนิธิโกมลคีมทอง
เสมสิกขาลัย
International Network of Engaged Buddhists (INEB)
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิพันดารา
กลุ่มเสขิยธรรม

>> องค์กรสนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.budnet.org/sunset/artoflivinganddying

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

    ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาจดรหัสการลงทะเบียนรับบัตรที่นั่ง ณ จุดลงทะเบียน หอประชุมศรีบูรพา ภายในเวลา 12.00 - 13.00 น. *หากผู้ลงทะเบียนออนไลน์มาไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะต้องต่อคิวผู้ลงทะเบียนหน้างานแทน (walk - in) 1 Chinnathut Ubonyam 2 Kanjampa Bureepakdee 3 Kitikorn Patanabumrung 4 Linda p 5 Nuut Chama 6 Shukrit luengnoraseth 7 Sucharee Boonrittipong 8 Vance Lee Teng 9 กชพรรณ สะสมทอง 10 กนก อ่องสกุล 11 กนกธร เพี้ยนศรี 12 กนกพร เพ็ญนารถ 13 กนกพร ห่อประทุม 14 กนธิชา หมื่นบุญมี 15 กนิษฐา กิจตรอง 16 กมลวรรณ รัตนบรรเจิดกุล 17 กรกฏ ทองธีรภาพ 18 กรณัฏฐ์ โชติช่วง 19 กรรณิการ์ ตั้งตุลานนท์ 20 กรรณิการ์ เสือแก้ว 21 กริยา แย้มปลื้ม 22 กฤตเมธ ชีพเกษมสุข 23 กฤตินัยน์ ฤทธิชัย 24 กฤติภูมิ ภู่กิตติวรางกรู 25 กฤษกร เตกิตติพงษ์ 26 กฤษยา วงศ์สุนทรเลิศ 27 กษมา สีดอกบวบ 28 กษิดิศ บิลมาศ 29 ก้องเกียรติ ลีฬหบุญเอี่ยม 30 กัญญภา เกศรีระคุปต์ 31 กัญญา ไวยคณี 32 กัณณิกา อังศุธนสมบัติ 33 กัลยา ก้องวัฒนากุล 34 กัลยา วิทยวีระชัย 35 กาญจนา ทัศนัยพิทักษ์กุล 36 กานดา วิทยวีระชัย 37 กานต์ชนก สัมฤทธิ์ผ่อง 38 กานติมา เจตนะจิตร 39 กิตติพงษ์ ประจิตร 40 กิตติพล สระฏัน 41 กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร 42 กิติ ยิ่งยงใจสุข 43 กิติพร พรหมเทศน์ 44 กีรติ ศิริธรรม 45 กุลจิรา สุจิโรจน์ 46 กุลธิดา วงศรีลา 47 กุลนารี เสือโรจน์ 48 กุศลิน ธรรมเจริญกิจ 49 เกศยา ศรีอำไพ 50 เกศินี ประดิษฐ์ผลพานิช . 51 เกษแก้ว ตรงวรานนท์ 52 เกษรี ปั้นลี้ 53 เกษรี สุริยวัฒน์ 54 แก้วกาญจน์ เธียรวิภาส 55 โกวิทย์ สกุลแสงจันทร์ 56 ขนิษฐา วิทยานนท์ 57 ขนิษฐา เสริมศิริโภคา 58 ขวัญจิตร เสียงเสนาะ 59 ขวัญตา นุชประเสริฐ 60 ขวัญรัตน์ ไทยงามศิลป์ 61 ขัตติยา มโนมยางกูร 62 คณิต นนทเปารยะ 63 คนึงนิจ รัตนเสรีวงษ์ 64 คมกฤช วิสุทธิแพทย์ 65 เครือวัลย์ แก้วชูช่วง 66 ฆเณศวนันท์ อนันตชินะพันธ์ 67 งามจิต มุทะธากุล 68 จตุภูมิ นีละศรี 69 จรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 70 จรัสพร ธงสินธุศักดิ์ 71 จรินดา หัยกิจโกศล 72 จรินทร์ทิพย์ ศรีแสนปาง 73 จริยา พิพัฒนรังคะ 74 จรูญลักษณ์ โรจน์ประทักษ์ 75 จักรกริช อังสุทธิ 76 จักรพรรดิ อัครมะหะเวทน์ 77 จักรี กาลกิจ 78 จันทนา ตันติประเสริฐ 79 จันทร์แดง สมภิพงษ์ 80 จันทร์นิภา บัวเทศ 81 จันทร์เพ็ญ เตโชอภิวัฒนกุล 82 จันทร์เพ็ญ ห่วงสมบัติเจริญ 83 จันทร์แรม หงิมดี 84 จันทร์สว่าง งามผ่องใส 85 จันทิมา บิลมาศ 86 จามจุรี หอวิจิตร 87 จามรี จุลศิริวงศ์ 88 จารวี สุขประเสริฐ 89 จารุณี นวลยง 90 จารุวรรณ เกียรติธนะไพบูลย์ 91 จารุวรรณ สโรบล 92 จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ 93 จำเนียร รัตนโชติ 94 จิตรลดา โลจนาทร 95 จิตรวารี เจริญพจน์มณี 96 จิตรใส สิระชัยนันท์ 97 จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาม 98 จินตนา วงศ์ต๊ะ 99 จินตนา อิโต 100 จิรพนธ์ หวังวงศ์วิโรจน์ . 101 จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร 102 จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 103 จิราพร วัชรสินธุ์ 104 จิราภรณ์ เหลืองไพฑูรย์ 105 จิราวรรณ์ คงมา 106 จิราวรรณ อัศวาณิชย์ 107 จิโรจน์ สูรพันธุ์ 108 จุฑาพร วาณิชอนันต์ชัย 109 จุฑาภัค ปาลิวนิช 110 จุฑามณี อุไรศรี 111 จุฑามาศ คชโคตร 112 จุฑามาศ ตริตานนท์ 113 จุฑามาศ ธนูสาร 114 จุรี เกียรติธนะไพบูลย์ 115 จุรี พิพัฒนรังคะ 116 จุรีรัตน์ ประทุมทอง 117 เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ 118 เจตน์ณรงค์ วิวัฒนาวรารมย์ 119 เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ 120 เจริญ ตรงวรานนท์ 121 โจ โตมิโยริ 122 ฉวีวรรณ นันทวงค์ 123 ฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์ 124 ฉัตรสุพร เชาอนาจิณ 125 ฉัตรารัตน์ วัฒนกุล 126 ชญาดา สัจจวีรวรรณ 127 ชญาภา จุน 128 ชฎากาญ วีระใชช่วง 129 ชนัญทา สันติกุล 130 ชนากานต์ วังวิบูลย์ 131 ชนิตา เบ้าจรรยา 132 ชมกร เศรษฐบุตร 133 ชมเกษ ไตรประสิทธิ์ศักดิ์ 134 ชมพร สีเงิน 135 ชมพูนุช สัจจะนิรันดร 136 ชมพูนุท มณีรินทร์ 137 ชมาภรณ์ 138 ชลทิพย์ นาคาสัย 139 ชลธาร นราตรี 140 ชลลดา ยินดี 141 ชลากร สิริชยังกูร 142 ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล 143 ชวลิต สุนทรสุข 144 ชัยนันต์ สันติวาสะ 145 ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 146 ชาคริต วงศ์แก้ว 147 ชาญชัย นิเวศน์รังสรรค์ 148 ชานน ตรงวรานนท์ 149 ชานนท์ ลัภนะทิพากร 150 ชิดชนก ศิริวิบุลยกิติ . 151 ชื่นจิตต์ วิวัฒนาวรารมย์ 152 ชุติกา บุญทิตตานนท์ 153 ชุติภา ไผทวุฒิกานต์ 154 ชุติมา ว่อฃวิภาสมิตกุล 155 ชุติมา สุจินพรัหม 156 ชูศักดิ์ ตั้งสกุล 157 โชติกา คงเพชรสถิตย์ 158 โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 159 ไชยภพ นัยสงวนศรี 160 ไชยยันต์ ธนไพศาล 161 ไชยันต์ โชติยะปุตตะ 162 ฌัชชา บุญศิริธรรม 163 ฌานิกา จันทสระ 164 ฐณัฏธัมม์ ภัคกมลนันท์ 165 ฐานิตา ปานยะกุล 166 ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 167 ฐิตชัย อภิพงศ์เจริญ 168 ฐิตารีย์ ธงนำทรัพย์ 169 ฐินงรนันท์ รุ่งรุจิไพศาล 170 ฐิวากร โกศลานันทกุล 171 ณ ฤกษ์ วัชรพฤกษ์ 172 ณรงค์ จำเนียร 173 ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช 174 ณวีรินทร์ พัฒนะวรานันท์ 175 ณัจยา สินเกิดสุข 176 ณัชชา หิรัณยโกวิท 177 ณัชวลัย สุวรรณฑัต 178 ณัฐ มาลัยนวล 179 ณัฐชนก ทัศนเมธิน 180 ณัฐชรัตน์ กิจทรัพย์ทวี 181 ณัฐชา นัยชล 182 ณัฐณา เรืองเนตร 183 ณัฐนิช บุญมาศปกรณ์ 184 ณัฐพร ชวาลาวร 185 ณัฐวุฒ จิตะสมบัติ 186 ณัฐสินี ธนะวัฒน์ชานนท์ 187 ณัทฐนิษฐ์ เลาหโชติโรจน์ 188 ณิชกานต์ เกตุแก้ว 189 ณิชชา ลี้ประเสริฐ 190 ณิชนันท์ หงิมดี 191 ณิชาภา ลี้เลิศกิจ 192 ณิศรา ปาคำ 193 ดนัย จันเจริญ 194 ดรณ์ โชคสวัสดิ์ไพศาล 195 ดรุณี นิวาตวงศ์ 196 ดลพร ชินสิริภักดี 197 ดารณี เพชรายุทธพันธ์ 198 ดารณี สืบนุการณ์ 199 ดารา พฤกษ์โสภณ 200 ดิฏฐาพร ธรรมมะ . 201 ดุจดาว คงจิตต์แผ้ว 202 ดุษฎี วงษ์วิจารณ์ 203 ตรีคูณ เสรีพัฒนานนท์ 204 ติชิลา พัชรดำรงกุล 205 ตุลสิริ วาตะ 206 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 207 เตือนใจ เทียนทอง 208 ถวิกา คำใบ 209 ทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข 210 ทรนง จันทรมณี 211 ทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร 212 ทวินุช กลิ่นสุคนธ์ 213 ทวีชัย รัตนเสรีวงษ์ 214 ทวีทรัพย์ สินเพ็ง 215 ทัศนัย ไกรวัฒนพงศ์ 216 ทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ 217 ทัศนียา วิศุภกาญจน์ 218 ทิพย์กันยา บุญลอง 219 ทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล 220 ทิพย์วิมล ธรรมนิตยางกูร 221 ทิพา น้อยพราย 222 ทิพาพร พุทธิจิตวิเศษ 223 ธนทรัพย์ สร้อยสน 224 ธนทัต อนิวรรตน 225 ธนภัคสร วิภาวิน 226 ธนภัทร ศรีศุจิกุล 227 ธนวิชญ์ ฝางแก้ว 228 ธนวุฒิ รอดอนันต์ 229 ธนัน 230 ธนาคาร สาระคำ 231 ธนาทิพย์ จันทร์คง 232 ธนาศักดิ์ หอมยศ 233 ธนิดา บุญญะวริศ 234 ธนิดา อภิสิทธิ์ 235 ธนียา จันทร์คง 236 ธมกร ศรีกิจกุล 237 ธมณวรรญ์ ทรงจินดา 238 ธวัช ชินราศรี 239 ธวัช ธรรมภิวัฒนา 240 ธวัชชัย โตสิตระกูล 241 ธัชนัน จัตตุวัฒนา 242 ธัญญลักษณ์ สุทธิกุลสมบัติ 243 ธัญลัดดา ศรีติ๊บ 244 ธันยธร บูรณธนานุกิจ 245 ธัมมิกา พรพัฒนานิคม 246 ธานินทร์ แสนทวีสุข 247 ธารินทร์ เพ็ญวรรณ 248 ธิดชะนัน เที่ยงธรรม 249 ธีติธร จุลละพราหมณ์ 250 ธีรพล วีรวรรณภิญ . 251 ธีรวัฒน์ สันติเจริญกมล 252 ธีระพงศ์ แสงล่ภเจริญกิจ 253 ธีราวรรณ คงธรรมกุล 254 ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ 255 นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ 256 นพชนก สุวรรณพิมลกุล 257 นพดนัย ศิริมหาราช 258 นพดล จันระวัง 259 นพรัตน์ จิตตานุปกรณ์ 260 นพรัตน์ นิงสานนท์ 261 นภชนก เกษมสุข 262 นภันตร์ ภูริพัฒนายน 263 นภัสรพี เพ็งขำ 264 นภาลัย ศรีธาดาวุฒิ 265 นราธิป ยอดสันติ 266 นราพร ศรีสวรรค์ 267 นริศรา เพชรพนาภรณ์ 268 นรี พฤฒิคามภีร์ 269 นฤภัค ชวเมตวรกุล 270 นฤมล กองแก้ว 271 นฤมล บุญทวีกิจ 272 นลินี เวชวิริยกุล 273 นวพร กิจบำรุง 274 นวพร อินเอี่ยม 275 นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ 276 นวรัตน์ รังสิยาภรณ์รัตน์ 277 นัฐฐา ศิริเจริญไชย 278 นัทธี นัดกระโทก 279 นันต์นรี ปิ่นทอง 280 นันทกา ลอยลม 281 นันท์ณภัส ม้าเมือง 282 นันทนา สุวรรณดิษฐากุล 283 นันทนีย์ เจษฎาชัยยุทธ์ 284 นันทวัน ทองสุก 285 นันทิภาคย์ อินเอี่ยม 286 นันทิยา เด่นแดนโดม 287 นัยนา นราตรี 288 นัยพร จันทร์นิเวศน์ 289 นาฎอนงค์ ช่วยเพ็ญ 290 นาถศิริ โกมลพันธุ์ 291 นำนิตย์ ตันติศิริวัฒน์ 292 นิจพร แสงสุขเอี่ยม 293 นิพนธ์ ม่วงคำ 294 นิภรณ์ สัณหจริยา 295 นิศาชล ทวนทอง 296 นิศานาถ ไทรทองคำ 297 นิสสรณ์ คีรีวัฒน์ 298 นิสารัตน์ รอดบุญคง 299 นุจรินทร์ สงครามสอาด . 300 นุชลดา ผลจันทน์ 301 เนตรชนก สุนา 302 เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา 303 บงกช เชื้อกุล 304 บรรจง คำหอมกุล 305 บังอร ปิ่นแก้ว 306 บุญ บวรสิริญาดา 307 บุญชัย ศรีพลแผ้ว 308 บุญดี นฤชัยกุศล 309 บุญธรรม ยศกิตติภัทร์ 310 บุญส่ง อัมพรจรัส 311 บุณฑริกา จุนถาวร 312 บุนรดา โมฬีวงษ์ 313 บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล 314 บุษกร แก้วมรกต 315 เบญจ จันทร์ผ่อง 316 เบ็ญจวรรร สุขภารังษี 317 ปณัสย์ พุ่มริ้ว 318 ปณิชา ใบโพธิ์ทอง 319 ปภาวดี กิตติพร้อมพงษ์ 320 ประภา ผ่องพุทธคุณ 321 ประภาพร บุญขจรกุล 322 ประยูรศรี กตัญญุตานนท์ 323 ประวีร์ เลิศพิจารณา 324 ประเวศ อิงคดาภา 325 ปรัชญา ศิวพรรุ่งสกุล 326 ปรัชวัน เกตวัลห์ 327 ปรัญรัชต์ ธนาพิมพ์ธีร 328 ปราณี เกิดบัณฑิต 329 ปรานี ปึงศิริเจริญ 330 ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ 331 ปริญลดา ศรีภัทราพันธุ์ 332 ปริศนา สุริยวัฒน์ 333 ปรีดี วิทยานนท์ 334 ปรียาภรณ์ บุญรอด 335 ปรุง พีระธนาศักดิ์ 336 ปอแก้ว ชูวิชา 337 ปอรสิริ ยูวะเวส 338 ปัญญา ศิริวัฒนะ 339 ปัทมาวดี ตันสกุล 340 ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์ 341 ปานทิพย์ วงศ์บุตร 342 ปานพิมพ์ นิธิโรจวรรักษ์ 343 ปาร์ณัสม์ ตรีสุคนธวงศ์ 344 ปาริฉัตร ดอกไม้ 345 ปาริชาต ประดับพงศ์ 346 ปาริชาติ ไทยสุวรรณ 347 ปาริชาติ สถิตธรรมพนา 348 ปิยณิชย์ มาลัยบุญสถิตย์ 349 ปิยมาภรณ์ สินธุประภา 350 ปิยวรรณ พงษ์ภัทรินทร์ . 351 ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี 352 ปุญญพัฒน์ ผ่องสวัสดิ์ 353 ปุณยอาภา ศรี 354 เปรมวดี ลือสมุทร 355 ผกามาศ อาจพูล 356 ผกามาส ขวัญเนียม 357 ผณิตา คงสุข 358 ผ่องพรรณ อธิวรกุล 359 ผ่องพันธ์ แซ่พัว 360 ผาณิต จินตวราลักษณ์ 361 ผุสดี ดำเกิงสุรเดช 362 ผุสดี สกุลเตียว 363 พธูทิพย์ สุวรรณสุเมธ 364 พนม ปริญญา 365 พนารัตน์ ดารพจินดา 366 พรจิตร์ เอมมาโนชญ์ 367 พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ 368 พรปรียา นาถะศิลปเกษม 369 พรเพ็ญ อมร 370 พลวัต ธาดาวิมุติ 371 พลสิทธิ์ ชะมด 372 พลอยชมพู ยามะเพวัน 373 พลากร จารุชาติธาดา 374 พวงสร้อย นิยะโต 375 พสธร ปฏิภาณการ 376 พัชรจริยา ดำเรืองศรี 377 พัชรพรลักษณ์ อยู่วัฒนส 378 พัชราภรณ์ ศิริพงษ์ 379 พัชรินทร์ จันทร์สว่าง 380 พัชรี สุนทรประภัสสร์ 381 พัฐสกุล เฟื่องฟูผดุงสิน 382 พัทธนันท์ สินสุขภิรมย์ 383 พาณี สุนทรสุข 384 พาฝัน ศุภวานิช 385 พิจิตรา หล่อธีรพงศ์ 386 พิชญนันท์ วัชรอาภา 387 พิณทิพย์ เจนนพกาญจน์ 388 พิพัฒน์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 389 พิพัฒน์ มงคลอดิสัย 390 พิม มโนพิโมกษ์ 391 พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์ 392 พิมพ์ผกา วิธุรัติ 393 พิมพ์พิศา รัตนพัลลภ 394 พิมพ์รัช รัตนพันธ์ 395 พิมพัชฌา บุญทิตตานนท์ 396 พิมลรัตน ตรีรัตนกิตติกุล 397 พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ 398 พิลาวัณย์ มหพันธ์ 399 พิสิษฐ์ วีระวัฒนากร 400 พีระพงศ์ นันทสุคนธ์ . 401 พุทธิดุลย์ สังขดุลย์ 402 พูนภัทรา พูลผล 403 พูนศรี ว่องวิจิตรศิลป์ 404 เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 405 เพชรัตน์ อริย 406 เพ็ญจันทร์ เจียมกรกต 407 เพ็ญนภา ธงนำชัยมา 408 เพ็ญนภา ศรีอรุณเรืองทิศ 409 เพ็ญศรี เทพกุณหนิมิตต์ 410 เพ็ญศิริ ฉิ่งกังวานชัย 411 เพียงโสม บุนนาค 412 ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ 413 ฟ้าใส ฟินช์ 414 ภรณ์ทิพย์ แซ่หลี 415 ภรมน พุทธิการันต์ 416 ภัทรนันท์ โพธิ์งาม 417 ภัทรพร กังวานพรชัย 418 ภัทรภร รัตนโชติ 419 ภัทรียา อสิทธิ์สิริ 420 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 421 ภัสรี สิงหเดช 422 ภา จุน 423 ภาคย์ วรรณศิริ 424 ภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ 425 ภาพร หาญทวีสมพล 426 ภาวิณี หิรัณยเอกภาพ 427 ภิงค์พงศ์ หวานสูงเนิน 428 ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง 429 ภิญโญ ศรีวีระชัย 430 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 431 ภูเบศ พุทธวงค์ 432 ภูริพงษ์ งามภักดีพาณิช 433 ภูริมาศ สว่างเมฆ 434 มณีวรรณ พิชญ์พัฒนะ 435 มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช 436 มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ 437 มนพัทธา ภู่กิตติวรางกรู 438 มนฤดี ไชยสูรยกานต์ 439 มนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา 440 มนัสนันท์ สุขประเสริฐสิน 441 มนัสวี ศุระศรางค์ 442 มยุรี ภักดี 443 มรุธ สุวรรณสุข 444 มัทนา บุญสิงห์ 445 มัทรี อาจคะนอง 446 มั่น ทวีดีตระกูล 447 ม่านฟ้า ว่องดาราภรสกุล 448 มาลัย บุญปั้น 449 มาลี สงวนความดี 450 มุกดา ดำรงรัตน์นุวงศ์ . 451 มุกดา เติมสุขผล 452 เมธี คูศิวิไลส์ 453 ยงค์ยุทธ บูรณตรีเวทย์ 454 ยรรยง ช่วยชู 455 ยศธร หาญทวีวัฒนา 456 ยศสุข สุจิตคิดดี 457 ยอดยิ่ง แดงประไพ 458 ยาใจ ชูวิชา 459 ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ 460 ยุทธพล เติมสมเกตุ 461 ยุทธโรจน์ สุวรรณสุเมธ 462 ยุพยงค์ ไชยโกมินทร์ 463 ยุพเรศ พลังเทพินทร์ 464 ยุพา รุ่งรัตนพงษ์พร 465 ยุวดี สุวรรณสุเมธ 466 เยาวนิจ กิตติธรกุล 467 เยาวเรศน์ อารีย์พงศา 468 รจนา รุ่งสุริยะวิบูลย์ 469 รจนา สุจิโรจน์ 470 รณยุทธ มากโภคา 471 รณิดา ภิพิตรกุนทร 472 รติกร กันฉาย 473 รติกร น่วมภักดี 474 รมิตา จำรูญธนสาร 475 รสสุมนต์ จารยะพันธุ์ 476 รักสุดา กิจอรุณชัย 477 รังสิมา โฆสิตังกูร 478 รัชฎาภรณ์ เกษตรธีรกุล 479 รัชนก วงษ์ทองดี 480 รัชนี ปิติวรรณ 481 รัชนีภรณ์ เพ็ญตระกูล 482 รัตนา งามภักดีพาณิช 483 รัตนา ไชยสูรยกานต์ 484 รัตนา ปานเรียนแสน 485 ราณี หัสสรังสี 486 รุ่งธรรม ชูตระกูล 487 รุ่งรัชนี พิมาทัย 488 รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร 489 รุจิรา เจริญศักดิ์ 490 รุจิรา สาธิตภัทร 491 โรจนี เลิศบุญเหรียญ 492 ฤตี จุลกะเศียน 493 ลมัยพร ปัณฑรมงคล 494 ลลิตา ตันติมูรธา 495 ลลิตา ศิริมหาราช 496 ลวลี บุนนาค 497 ลักขณา วรศิริ 498 ลักขณา สิงหจูฑะ 499 ลัดดา ธนพันธุ์ 500 ลัลธริมา หลงเจริญ . 501 วชิรปิลันธน์ โชคเจริญรัตน์ 502 วทัญญู วงศ์ทวีศักดิ์ 503 วรนุช พูนสวัสดิ์มงคล 504 วรพจน์ ทองเรือง 505 วรรณธมล เล่าติกุล 506 วรรณรักษ์ ปัญจชวพร 507 วรรณวดี สุวัธนะเชาว์ 508 วรรณวิภา มาลัยนวล 509 วรรณา วิมลวัฒนาภัณฑ์ 510 วรรณี วิมลวัฒนาภัณฑ์ 511 วรฤทัย อ่อนเถื่อน 512 วรลักษณ์ เจริญศรี 513 วรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล 514 วรวิทย์ เอมวัฒนา 515 วรางคนางค์ นิ้มหัตถา 516 วราภรณ์ คำลา 517 วริษฐา ขอประเสริฐ 518 วริษา สินธุเสก 519 วรียา สินธุเสก 520 วรุณสิริ ตรังวัฒนา 521 วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล 522 วลัยลักษณ์ จึงวัฒนาสมสุข 523 วัชระ จั่นเปี่ยม 524 วัชรี โพธิ์กลาง 525 วันชัย กิจอรุณชัย 526 วันทนา โหรวิชิต 527 วันเพ็ญ บุญเพียร 528 วันวิสา จันทร์หมื่นไวย 529 วัลนภา นิ่มเนียม 530 วัลย์อุไร นนท์พิทยา 531 วัสสาวดี วัฒนสุวรรณ 532 วาสนา กิตติโรจนเสถียร 533 วาสนา ลิ่มวณิชสินธุ์ 534 วิกิจ กันฉาย 535 วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ 536 วิชัย ว่อง 537 วิภาดา ชาตินันทน์ 538 วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร 539 วิมลมาส ลอว์ 540 วิมลรัตน์ พุทธาศรี 541 วิริญญา คล้ายบัว 542 วิโรจน์ ชองรัมย์ 543 วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ 544 วิลัยภรณ์ เพียงกระโทก 545 วิลาวัลย์ สินธุประภา 546 วิไลรัตน์ ราชนาวี 547 วิวรรธน์ เบญจาพิทูรวงศ์ 548 วีณา มากบุญ 549 วีรชัย ขำไพโรจน์ 550 วีรนุช วงศ์คงเดช . 551 วีรมลล์ จันทรดี 552 วีรวงศ์ เงาธรรมทรรศน์ 553 วีระพงษ์ ประภา 554 วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 555 วุฒิชัย ไชยเขต 556 เวชยันต์ ทองทิพย์ 557 ศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์ 558 ศรัญญา อุทัยภัตรากูร 559 ศรัณย์ ไกรถิ่น 560 ศรีพิศ สุขภารังษี 561 ศรีสุคนธ์ สมบัติจินดา 562 ศรีสุนันท์ เที่ยงตรง 563 ศรีสุภา ส่งแสงขจร 564 ศรีสุรางค์ จิตชินะกุล 565 ศรีสุรางค์ ลาภชีวะสิทธิ์ 566 ศรีอโนชา เขื่อนสุวงศ์ 567 ศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์ 568 ศศศิริ์นันท์ ชัยชาติสถิตพงศ์ 569 ศศิธร อุดมทรัพย์ 570 ศศิวิมล วงศ์จรินทร์ 571 ศักราช บรรเทิงใจ 572 ศันสนีย์ กองอู๋ 573 ศิริ ตรีจันทร์ทอง 574 ศิริ วงษ์ตั้งมั่น 575 ศิริกร โพธิจักร 576 ศิริกาญ วชิรเสรีชัย 577 ศิริพร คูประเสริฐสิน 578 ศิริพร ไชยสูรยกานต์ 579 ศิริพร อัศวโพธิพันธุ์ 580 ศิริรัตน์ วงศ์แก้ว 581 ศิริราช จิตธนากรนุกูล 582 ศิริลักษณ์ โตมิโยริ 583 ศิริลักษณ์ ลีลาวดี 584 ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา 585 ศิริวรรณ์ ประทาสี 586 ศิวัตรา เตียงโรจน์รัตน์ 587 ศีตกาล เศรษฐ์ชัยยันต์ 588 ศุทธนา วิจิตรานนท์ 589 ศุทธ์ศิริ ปรีชาอัศวนันท์ 590 ศุภกร แก้วมาลี 591 ศุภจิต มโนพิโมกษ์ 592 ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย 593 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 594 สกาวเดือน นำแสงกุล 595 สติธร เชื้อนุ่ม 596 สนิตา อินทชาติ 597 สนิษฐา แก้วลัดดากร 598 ส้มจีน เร่งศิริกุล 599 สมใจ ธรรมวาโร 600 สมบูรณ์ ตระกูลชัยมิตร . 601 สมพร อนิจจ์ 602 สมรจิตต์ วสันติวงศ์ 603 สมรัตน์ ปิดจะยัง 604 สมศรี วัฒนยง 605 สมศรี สมอาภรณ์ 606 สมศักดิ์ ลาภานันท์ 607 สมสุข เผ่าชัย 608 สยามรัฐ แป้นเจริญ 609 สรัญญา พรหมจาต 610 สรันรัตน์ วิริยะโยธิน 611 สัจจา บุญทิตตานนท์ 612 สันติชัย ภัทรประภา 613 สาโรช จรรยาแพทย์ 614 สาวิตรี สมิทธิศิรวัทน์ 615 สำรวย ปิ่นแก้ว 616 สำอาง ชูวิชา 617 สินทิพย์ มัธยัสถ์สิน 618 สิริกร กิตติพนาชล 619 สิริกร ผลประสิทธิ์กูล 620 สิริรัตน์ เลิศศิริรังสรรค์ 621 สิริรัตน์ สุรมิตร 622 สิริลักษณ์ อริย 623 สิริวรินทร์ เพชรรัตน์ 624 สุกัญญา ปลั่งสุชน 625 สุกัญญา มีสกุลทอง 626 สุกัญญา ส่งสวัสดิ์ 627 สุกัญญา อวิหิงสานนท์ 628 สุขสันต์ แสงส่องสิน 629 สุจิตฏา วิเชียร 630 สุจิตรา พันธุตมังกูร 631 สุจินต์ ศิริมหาราช 632 สุจิรา ปิ่นสญชัย 633 สุชัญญา หยูคล้าย 634 สุชาดา ตรีสิงหวงศ์ 635 สุชาดา โตสิตระกูล 636 สุชาดา ลิ้มพรภักดี 637 สุชาดา หัทยานานนท์ 638 สุชานาถ บุญยะชัย 639 สุชารีย์ บุญฤทธิพงศ์ 640 สุชีวา ฉัตรอภิชัย 641 สุณีย์วรรณ ตั้งไพฑูรย์สกุล 642 สุดาพร พิลา 643 สุทธิพันธ์ บุญทวี 644 สุทธิมา บัวนุช 645 สุทธิมา เสืองาม 646 สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช 647 สุธาทิพย์ แสนชัยชนะ 648 สุธิดา คำสุรีย์ 649 สุธีลักษณ์ ลาดปาละ 650 สุนทรี เต็มวิสุทธิ์กุล . 651 สุนทรีย์ อัสสพันธุ์ 652 สุนทรียา ดวงรัตน์ 653 สุนันท์ ไทยงามศิลป์ 654 สุนิสา ปั้นวิลัย 655 สุนีย์ โพธิ์ด้วง 656 สุนีย์ เหรียญภูมิการกิจ 657 สุนีย์วรรณ ตั้งไพฑูรย์สกุล 658 สุปรียา สมอาภรณ์ 659 สุพจน์ วุฒิอิ่น 660 สุพชยาฌ์ รินแก้ว 661 สุพร นิยะโต 662 สุพรรัตน์ ชวนนท์สรศิริ 663 สุพัตรา หัตถคุณ 664 สุพาณี สินธุนาคร 665 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 666 สุพีชา บุญรอด 667 สุเพ็ญ บุญทวี 668 สุภาณี อินทรักษ์ 669 สุภาพร ตันสาร 670 สุภาพร ธนาพันธรักษ์ 671 สุภาพร พัฒนาศิริ 672 สุภาพร วงศ์คงคาเทพ 673 สุภาพิศ โชติธรรมวัฒนา 674 สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล 675 สุภาวดี สุวรรณคงคา 676 สุภินันทวดี พรหมจันทร์ 677 สุมนมาล กนิฎฐะพงษ์รัตน์ 678 สุมลรัตน์ จินดารัตน์ 679 สุมาลย์ เสน่ห์นุช 680 สุมาลี แซ่เตีย 681 สุมาลี ศรีสกาวรัตน์ 682 สุรเชษฐ์ คลับคล้าย 683 สุรภี แซ่อ๋อง 684 สุรัตน์ บูรณะวรกุล 685 สุรัสวดี คงเศรษฐกรชัย 686 สุริยา ยานุพรหม 687 สุวดี ภูมิเกษมศักดิ์ 688 สุวภัทร บุญญะบัญช์ 689 สุวภา สังข์ทอง 690 สุวรรณ จินตนา 691 สุวรรณา ทวีพรธนภัทร 692 สุวรรณา มณีโชติช่วง 693 สุวรรณี เขียวหวาน 694 สุวรรณี เฉวียงหงส์ 695 สุวัฒน์ นันทนาวัฒน์ 696 เสริมเกียรติ ไชยรักษ์ 697 เสรี ชูก้าน 698 เสาวนิตย์ ผลุงกระโทก 699 เสาวนี มุกสิกแดง 700 เสาวนีย์ ขาวกระโทก . 701 เสาวนีย์ จุฑากรณ์ 702 เสาวภา บุญเสาวภาคย์ 703 เสาวภาคย์ อื้อกุล 704 แสงจันทร์ สมพัตสสรสิริ 705 แสงเดือน เออร์วิง 706 โสภิสา งามภักดีพาณิช 707 โสมภา เกตุแก้ว 708 องอาจ หาญทสีสมพล 709 อนงค์ เงินหมื่น 710 อนัญญา ผลจันทน์ 711 อนามาส วิริยะไพบูลย์ 712 อนุตตรีย์ ศรีวิไลฤทธิ์ 713 อนุสราวดี มฤคศิรมาส 714 อภิชญา เรืองไชย 715 อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร 716 อภิรดี กาญจนดุล 717 อภิสิทธิ์ ธรรมแก้ว 718 อมรเทพ กมลศักดิ์กำจร 719 อมรรัตน์ แซ่ตั้ง 720 อมรา เกียรติสุขเกษม 721 อยุธยา ปานุราช 722 อรทัย ปั้นทองคำ 723 อรประพิชญ์ สมศิริ 724 อรยา เอี่ยมชื่น 725 อรรถกร เฉยทิม 726 อรวรรณ โตปฐมวงศ์ 727 อรวรรณ สันธนาภรณ์ 728 อรสา กงตาล 729 อรอนงค์ ภัทรวารีกุล 730 อรัญญา ภาณุเดชทิพย์ 731 อริยะ ทรงประไพ 732 อริสรา ชัยนำยนต์ 733 อริสา คุณวุฒิ 734 อรุณ จิรกรกิตตินันท์ 735 อรุณี นิมมานพัชรินทร์ 736 อรุณี หรรษาจรูญโรจน์ 737 อลงกรณ์ ศรีโชติ 738 อลิยา จิตะสมบัติ 739 อลิษา พรหมพุทธ 740 อ่อนศรี ขุทรานนท์ 741 อ้อมดาว ลอยสุวรรณ์ 742 อัครา เมธาสุข 743 อัจจิมา พัชรดำรงกุล 744 อัจฉริยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 745 อัจฉรีย์ วรวุทธิกา 746 อัญชนา นนท์พิทยา 747 อัญชลี จีนเมือง 748 อัญชลี ธีระกาญจน์ 749 อัญชลี อังศุธนสมบัติ 750 อัญพัชร์ ทวีสนองพัฒน์ . 751 อานนท์ ตั้งสถิตพร 752 อาบทิพย์ สุวลักษณ์ 753 อาภาพร จันทะพินิจ 754 อารยา ปีเลย์ 755 อารีย์ กาญจนรังสรรค์ 756 อิงฟ้า ลีละนันทชาติ 757 อินทกุล มณีโชติช่วง 758 อินทร์ชญาณ์ ถิระพรมพี 759 อินทราณี เตชะวิจิตรวงศ์ 760 อิสราภรณ์ นนท์รักษากุล 761 อุดม ตั้งเจตนาภรณ์ 762 อุตรรัตน์ ศรีเดช 763 อุทัย เจริญนาน 764 อุทัยวรรณ ทองเย็น 765 อุบลวรรณ ปลื้มจิตร 766 อุมาพร เดชาวิจิตร 767 อุรารัศมิ์ บุรณศิริ 768 อุไร​ วน​วิทย์​ 769 อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง 770 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 771 อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ 772 อุษณีย์ เพียรภัทรพงศ์ 773 อุษมา สุทธิพนไพศาล 774 เอกจิตรา สุขกุล 775 เอกพล สิระชัยนันท์ 776 เอื้อมอัมพร เพชรสินจร 777 โอม รัตนกาญจน์ 778 โอริสา งามภักดีพาณิช 779 ไอรีน เรืองขจร