แบบสอบถามความคิดเห็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
           เนื่องจากเทศบาลตำบลปะทิว มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสภาะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงที่คนเรานำมาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อย อาจนำมาซึ่งปัญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นำโรค แพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน  เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ จากกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ น้ำเสียจากการล้างคอกสัตว์ ตัวสัตว์  รวมถึงกรณีอันตรายที่เกิดจากถูกสัตว์กัดทำร้าย
           ประกอบกับเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
           ดังนั้นเทศบาลตำบลปะทิว จึงดำเนินการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชน  จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อย่างไรก็ตามในการยกร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เห็นควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างเทศบัญญัติ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเทศบัญญัติอย่างรอบด้าน รวมถึงเผยแพร่การยกร่างเทศบัญญัติ ฯ ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
อ่าน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 อาชีพ *
ส่วนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
2.1 ท่านเห็นด้วยกับ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... หรือไม่ *
2.2 เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ความคิดเห็น,ข้อสังเกต,ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy