แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เสียหาย ด้านการอำนวยความยุติธรรม ของสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
ความคิดเห็นประชาชนที่มารับบริการ
สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
Your answer
ท่านมาแจ้งความร้องทุกข์ในคดี *
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องของระดับความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน
ด้านสิทธิของผู้เสียหาย *
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
พนักงานสอบสวนมีความสุภาพและให้เกียรติท่านตาม สมควร
พนักงานสอบสวนให้ชี้แจงขั้นตอนหรือตอบข้อสงสัยทางคดี อย่างชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย
พนักงานสอบสวนแจ้งผลคืบหน้าทางคดีให้ท่านทราบ ทุกระยะ
ผลการสอบสวนเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
ด้านสิทธิของผู้เสียหาย *
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
พนักงานสอบสวนมีความสุภาพและให้เกียรติท่านตาม สมควร
พนักงานสอบสวนให้ชี้แจงขั้นตอนหรือตอบข้อสงสัยทางคดี อย่างชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย
พนักงานสอบสวนแจ้งผลคืบหน้าทางคดีให้ท่านทราบ ทุกระยะ
ผลการสอบสวนเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
ด้านการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม *
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคกับทุกคนโดย ไม่เลือกปฏิบัติทางชนชั้น ฐานะ เพศ และวัย
พนักงานสอบสวนยึดถือระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
พนักงานสอบสวนไม่เรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่นอกเหนือจากที่ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้
ผลการสอบสวนเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
ด้านประสิทธิภาพ *
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
มีการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว
ภาพรวมของการให้บริการด้านสอบสวน
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในความพึงพอใจของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทาง อาญา
ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในความพึงพอใจของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทาง อาญา
Your answer
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้เสียหาย ที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้เสียหาย ที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service