แบบประเมินอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลงานของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน และเกณฑ์ สมศ. ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

  ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

  1.1 มีวิสัยทัศน์ การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอด ไปยังบุคลากร มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
  1.2 มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากร
  1.3 มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
  1.4 มีการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
  1.5 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  1.6 มีการนำผลการประเมินการบริหารงาน ไปปรับปรุงการบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรม
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
  2.1 ผลการปฏิบัติงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
  2.2 มีการติดตาม ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
  Please enter one response per row
  2.3 มีการรณรงค์ให้ประหยัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมีกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร/พลังงาน
  2.4 ควบคุมการใช้งบประมาณ มีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลา
  Please enter one response per row
  2.5 สามารถบริหารงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  2.6 สามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวัง หรือความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Please enter one response per row
  2.7 รับฟัง และนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการไปดำเนินการ อย่างเต็มความสามารถ
  2.8 มีการบันทึกเรื่องร้องเรียน และมีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ
  Please enter one response per row
  2.9 มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการตรวจสอบการบริหาร เช่น แผนงาน โครงการต่าง ๆ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง และอื่นๆ ได้
  Please enter one response per row
  2.10 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ แผนพัฒนาหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  2.11 มีการมอบอำนาจการตัดสินใจแก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม
  2.12 มีการประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหาร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Please enter one response per row
  2.13 เปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของหน่วยงาน
  2.14 การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  2.15 บุคลากรได้รับการปฏิบัติและบริการอย่างเท่าเทียมกัน
  Please enter one response per row
  2.16 การนำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร โดยยึดหลักฉันทามติ
  Please enter one response per row
  This is a required question