แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
Clear selection
2.อายุ (ปี)
Clear selection
3.อาชีพ
Clear selection
4. กลุ่มผู้รับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4. การให้บริการในแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่เหมาะสม *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่
มากที่สุด
Clear selection
5. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อที่สะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
7. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่ *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจการดำเนินงาน *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สดุ
มากที่สุด
Clear selection
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการให้บริการ *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง *1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงให้บริการของหน่วยงาน
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy