แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2/2560
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาครวม และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
คณะวิชา *
ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตอบเฉพาะห้องที่ท่านใช้งาน)
คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ห้อง 2 - 424
5
4
3
2
1
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความพร้องของซอฟต์แวร์
ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (โปรเจคเตอร์ - ระบบเสียง)
ห้อง 2 - 425
5
4
3
2
1
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความพร้องของซอฟต์แวร์
ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (โปรเจคเตอร์ - ระบบเสียง)
ห้อง 2 - 427
5
4
3
2
1
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความพร้องของซอฟต์แวร์
ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (โปรเจคเตอร์ - ระบบเสียง)
ห้อง 2 - 429
5
4
3
2
1
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความพร้องของซอฟต์แวร์
ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (โปรเจคเตอร์ - ระบบเสียง)
ห้อง 2 - 430
5
4
3
2
1
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความพร้องของซอฟต์แวร์
ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (โปรเจคเตอร์ - ระบบเสียง)
ตอนที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจภาพรวมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจภาพรวมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms