สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านในการตอบเเบบสำรวจ ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

คำชี้แจง : คำถามมี 5 ประเด็นหลักดังนี้
1. ภาพรวม (Overall)
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)
3. ด้านการบริการ (Services)
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
5. ข้อเสนอแนะ (Suggestions)

Email address *
กรุณาให้คะแนนสำหรับ ภาพรวม (Overall) ของหอสมุดกลาง *
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ภาพรวมของการบริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) *
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
เว็บไซต์หอสมุดกลาง
ฐานข้อมูลทรัพยากรหอสมุด (OPAC)
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย
ด้านการบริการ (Services) *
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ความถูกต้อง
ความรวดเร็ว
มารยาท/ความสุภาพ
การดูแลเอาใจใส่
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities) *
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ที่นั่งอ่าน
คอมพิวเตอร์
ป้ายประกาศ
สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
ความสะอาด
ร้านถ่ายเอกสาร
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาหอสมุดกลาง (Developing Suggestions)
Your answer
ประเภทผู้ใช้บริการ (Type of User) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms