แบบสํารวจความพึงพอใจต่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารของ ศธจ.ขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2562
1.เพศ *
2.อายุ
3.การศึกษา
4. อาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
1. ความพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่ท่านต้องการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน
2.ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน/นักศึกษา
3.ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2.ความพึงพอใจต่อการบริการ
คอลัมน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรวดเร็วและข้อมูลพร้อมในการให้บริการ
2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4.ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้
5.ข้อมูลสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
6.ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณคะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy