แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู 9 หลักสูตรระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำชี้แจง : การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ขอให้ท่านโปรดเขียนระบุความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ และทำเครื่องหมายลงในช่องว่างหรือตัวเลข ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือสอดคล้องกับระดับความคิดเห็น (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือ น้อยที่สุด) ที่แท้จริงของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
*
2. สาระการเรียนรู้
*
3. สอนระดับ
*
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2.1 ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดด้วยนวัตกรรม Lesson Study”
*
Your answer
2.2 ท่านได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการเขียนแผนจัดการเรียนรู้
*
Your answer
2.3 ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง
*
Your answer
2.4 ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปใช้ในการสอนของท่านอย่างไร
*
Your answer
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การลงทะเบียน
2. การดำเนินรายการและลำดับกิจกรรม
3. เอกสารประกอบการอบรม
4. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
5. สถานที่ในการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้
6. การบริการอาหาร/อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม
7. การบริการที่พัก/ห้องพัก
8. การเดินทางระหว่างที่พักกับสถานที่ในการอบรมฯ ครั้งนี้
9. การติดต่อประสานงาน
10. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู 9 หลักสูตร และครั้งต่อไป
(ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ในทุกๆ ด้าน)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms