ข้อสอบหน้าที่พลเมืองฯ ม.2
ครูผู้สอนนายวิทยา พรหมภักดี
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ชั้น/ห้อง *
Your answer
เลขที่
Your answer
1. บุคคลใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน (ส 2.1) *
1 point
2. การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการใดยกเว้นข้อใด (ส 2.1) *
1 point
3. สถาบันใดทางสังคมที่มีความสำคัญที่มนุษย์มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด (ส 2.1) *
1 point
4. หลักประชาธิปไตยที่สำคัญมีลักษณะตามข้อใด (ส 2.1) *
1 point
5. เหตุใดคนไทยที่มีเงินได้จึงต้องเสียภาษีให้รัฐบาล (ส 2.1) *
1 point
6. การเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เริ่มมีตั้งแต่เมื่อใด (ส 2.2) *
1 point
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้เยาว์ไม่สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง (ส 2.1) *
1 point
8. ข้อใดไม่ใช่ภาษีอากรทางตรง (ส 2.1) *
1 point
9. สถาบันใดทางสังคมที่เป็นสถาบันที่สร้างแบบแผนในการคิดและการกระทำเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ (ส 2.1) *
1 point
10. รัฐสภาสามารถออกกฎหมายฉบับใดที่ใช้บังคับทั่วประเทศ (ส 2.2) *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.