แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โปรดเลือกแสดงความคิดเห็น โดยในแต่ละข้อสามารถเลือกได้เพียงความคิดเห็นเดียว
โปรดเลือกสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
ด้านรูปแบบลักษณะของแบบฝึกทักษะ
1.การวางรูปแบบและรูปเล่มของแบบฝึกทักษะ มีความเหมาะสม
Clear selection
2.การใช้แบบตัวอักษร มีความเหมาะสม ชัดเจน
Clear selection
3.การวางเนื้อหา แผนภูมิ ภาพประกอบ และแหล่งอ้างอิง มีความเหมาะสม ชัดเจน
Clear selection
4.ปริมาณของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม เลือกใช้ได้ตามความต้องการ
Clear selection
5.ลักษณะของแบบฝึกทักษะเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
Clear selection
ด้านเนื้อหา
1.เนื้อหาของแบบฝึกทักษะครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และตามโครงสร้างแบบฝึก (Test Specification)
Clear selection
2.การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของแบบฝึกทักษะมีความชัดเจน เป็นประโยชน์
Clear selection
3.การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ (Conversation, Grammar, Reading, Error) มีความสะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้
Clear selection
4.ความยากง่ายและรูปแบบของเนื้อหาแบบฝึกทักษะมีความหลากหลายและเหมาะสม
Clear selection
5.การอธิบายคำตอบและเฉลยละเอียดตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย
Clear selection
ด้านประโยชน์ของการนำไปใช้
1.แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
Clear selection
2.แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในรูปแบบและคำสั่งของข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
Clear selection
3.แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Clear selection
4.แบบฝึกทักษะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ
Clear selection
5.สรุปโดยภาพรวมของแบบฝึกทักษะมีความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy