แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. ผู้ตอบแบบประเมินปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน/สังกัด *
2. เพศ *
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจการให้บริการของเว็บไซต์
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ด้านเนื้อหา *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy