กิจกรรมการเรียนรู้ ม.3

คำถามทบทวน หน่วยที่ 1 เรื่องหลักการทำโครงงาน

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งตอบคำถามต่อไปนี้
*จำเป็น

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question