Qhia Txog iPad Rau Tsev Neeg (Hmoob)
Qhov txheej txheem no yuav pub lub cib fim rau koj thiab koj tus me nyuam xee daim ntawv teev Cov Lus Yeem Qiv iPad nyob online. Tej zaum koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv kuj yuav muaj ib lub rooj qhia txog kev siv iPad nyob rau tom tsev kawm ntawv uas koj yuav tau mus koom thiab yog tias koj tsis tau ua qhov txheej txheem nyob online no.

Cov niam txiv thiab me nyuam yuav tsum ua qhov txheej txheem online nov UA KE. Thaum koj ua daim ntawv no tiav thiab yeem raws li cov lus uas teev tseg lawd, koj tus me nyuam yuav muaj peev xwm siv tau nws lub iPad rau ntau yam. Tas nrho daim ntawv no siv ntev li 20 mus rau 25 feeb xwb ua tiav lawm.
 
NCO NTSOOV:  Cov tsev neeg yuav tsum ua ib daim ntawv rau txhua txhia tus me nyuam.


YUAV UA LI CAS:
1.  Nyeem Phau Ntawv Qhia rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Tsev Neeg Txog iPad.
2.  Saib ib zaj duab mus kev luv luv qhia txog kev ceev thiab siv lub iPad kom muaj kev ruaj ntseg.
3.  Saib lub txim uas yuav nog rau tub ntxhais kawm ntawv yog ib sij ua iPad piam ib zaug, ua iPad pawv,
     los sis raug nyiag.
4.  Nyeem thiab xee daim ntawv teev Cov Lus Yeem Qiv iPad rau Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob online.


UA RAWS LI NRAM NO:
Nias lub pob "Continue" nyob hauv qab ntawm txhua txhia phab kom mus rau phab ntawv tom ntej. Nias "Submit" nyob rau qhov kawg ntawm daim ntawv. Yog hais tias koj twb muab koj qhov chaw nyob email rau peb lawm, peb yuav xa ib tsab email tuaj qhia rau koj paub hais tias peb txais tau koj daim ntawv lawm.

Muaj qhia ntxiv nyob online hauv https://personalizedlearning.spps.org.
Nias lub pob “CONTINUE” hauv qab kom mus rau phab tom ntej.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of St. Paul Public Schools. Report Abuse