Registracija

SPARTANIKA klubo nario anketa
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  +370...
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pagrindiniai Kyokushin Karate klubo SPARTANIKA uždaviniai

  1. Populiarinti Rytų kovos menus VILNIAUS mieste. 2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 3. Sudaryti klubo nariams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai. 4. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą. 5. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti iktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei usikalstamumo prevenciją.

  Priėmimas į klubo narius, įstojimas ir pašalinimas iš klubo

  1. Klubo nariu gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo įstatus, bei reikalavimus. 2. Asmuo, norintis įstoti į klubą, pildo pareiškimą (nustatytą formą). Nepilnamečiai pateikia dar ir raštišką tėvų sutikimą. 3. Kiekvienas stojantysis į klubą privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti (tinka ir leidimo lankyti fizinio lavinimo pamokas kopija). 4. Klubo nariai moka nustatyto dydžio mėnesinį (kiekvieną treniruočių mėnesį) nario mokestį. 5. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo, tuo atveju sumokėti nario mokesčiai negrąžinami. 6. Klubo narys , nesilaikąs klubo įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės sprendimu gali būti pašalinamas iš klubo. 7. Klubo narys nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįeina ligos arba vasaros atostogų laikas) ir neinformavęs klubo vadovybės apie nedalyvavimo priežastis iš anksto automatiškai šalinamas iš klubo narių.

  Klubo narys privalo

  1. Laikytis klubo reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių. 2. Vykdyti klubo vadovo, vadovybės sprendimus. 3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui. 4. Aktyviai lankyti užsiėmimus, dalyvauti klubo veikloje, sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenseną.

  Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės

  1. Klubo nariai privalo laikytis karate dojo etiketo. 2. Treniruotėje mokiniai atlieka tik mokytojo nurodytas užduotis. 3. Treniruotėse mokiniai vilki švarią, tvarkingą aprangą, avi lengvą sportinę avalynę. 4. Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais, demonstruoti pagarbą vyresniems klubo nariams. 5. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas apie tai praneša mokytojui. 6. Iškilus nenumatytoms problemoms ar ginčams privalu kreiptis į mokytoją. 7. Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus klubas ir mokytojas neatsako. 6. Draudžiama: 1) treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus; 2) išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis; 3) treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais; 4) kramtyti kramtomą gumą; 5) šiukšlinti, keiktis, triukšmauti; 6) savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele, bei atlikti užduotis ant skersinio.

  Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija

  Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie klubo narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tuo tikslu bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis), prasižengę nariai bus įspėjami arba nedelsiant šalinami iš klubo (sprendimą priima klubo taryba).