แบบทดสอบ เด็กดีศรีวรวิทย์
Email *
ชื่อ *
1. ข้อใดคือ บิดาแห่งกฎหมายไทย *
2. “ พลเมืองที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด *
3. การเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เป็นการเสริมสร้างรากฐานในเรื่องใดให้แก่เยาวชน *
4. แม้ว่าจะรู้สึกร้อนและอึดอัดแต่บูมก็ยังสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์ กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายในข้อใด *
5. “ ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว ” หมายความว่าอะไร *
6.ศีลธรรมและกฎหมายมีส่วนคล้ายคลึงกันในเรื่องใด *
7. สาเหตุที่ทาให้กฎหมายของแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันคืออะไร *
8. คำกล่าวที่ว่า “ ทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย ” หมายความว่าอย่างไร *
9. กฎหมาย มีความหมายตรงกับข้อใด *
10. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของกฎหมายได้ถูกต้องที่สุด *
11. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย คือปัจจัยใด *
12. มีคำกล่าวว่า “ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ ” สอดคล้องกับข้อใด *
13. ปัญหาความวุ่นวายในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน เกิดจากสาเหตุใดเป็นเบื้องต้น *
14. การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรง จะเกิดผลตามมาอย่างไร *
15. ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน มีสาเหตุพื้นฐานมาจากข้อใด *
16. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต่อสังคมหลายๆ ด้าน ข้อใดไม่ใช่ปัญหา ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติด *
17.สถาบันพื้นฐานแรกสุดของสังคมที่ทำหน้าที่อบรมและขัดเกลาให้สมาชิกคือ สถาบันใด *
18. ปัญหาใดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร *
19. ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน *
20. บุคคลใดแสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยระดับชาติ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy