แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา เรื่อง ศึกษาปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2556

การสำรวจความคิดเห็นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ตอบตามความจริง ทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปและข้อมูลที่จัดเก็บได้นี้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติม ข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดให้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา

  โดยใช้เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับปัญหาที่นักศึกษาพบ 1 หมายถึง มีปัญหาน้อยมากหรือไม่มีเลย 2 หมายถึง มีปัญหาน้อย 3 หมายถึง มีปัญหาพอสมควร 4 หมายถึง มีปัญหาค่อนข้างมาก 5 หมายถึง มีปัญหามาก
  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนรายวิชานี้
  เอกสารประกอบ หนังสือ หรือ ตำรา แบบฝึกหัด
  Please enter one response per row
  เวลาที่ใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียน
  เวลาที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน
  เวลาที่ใช้ในการทำงานและรายงาน
  เวลาที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติม
  เวลาที่ใช้ในการทบทวนบทเรียน
  เวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ และการสอบ
  ช่วงเวลาที่ใช้ในภาคเรียน
  ความต่อเนื่องในการเรียน
  ศักยภาพ ความพร้อม ของนักศึกษาในการเรียนวิชานี้
  ความกระตือรือร้นในการเรียน
  ความเครียดจากการเรียน
  ความวิตกกังวลที่เกิดจากเรียน
  ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง
  ความทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  ความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน
  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอด
  กิจกรรมอื่นๆที่มีผลต่อการเรียน
  Please enter one response per row
  ความรู้ความสามารถของอาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอน
  ความรู้ความสามารถของอาจารย์ในเนื้อหาวิชาการและประสบการณ์
  บรรยากาศในการเรียน
  การวัดผลประเมินของอาจารย์
  การขอคำปรึกษาจากอาจารย์นอกเวลาเรียน
  ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
  Please enter one response per row
  สภาพทั่วไปในห้องเรียน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิห้อง การระบายอากาศ เสียงรบกวน
  จำนวนและสภาพของโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน
  ความสะอาด ความเป็นระเบียบในห้องเรียน
  ความเพียงพอต่อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
  อุปกรณ์ สื่อการเรียนต่างๆ เช่น เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์
  Please enter one response per row
  This is a required question