กรอบการพัฒนาศักยภาพ (Tutor) รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัสวิชา 20001301 ต่อ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทะประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญแลเหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม
3. เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต
2. ใช้ทักษะทางศาสนธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิต และเจริญปัญญาพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคม หน้าที่ชาวพุทธ และศาสนพิธี

2. สมรรถนะรายวิชา
สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ประเด็นออกข้อสอบ และสาระสำคัญ

ประเด็นที่ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธประวัติ
กรอบการพัฒนาศักยภาพ (Tutor) รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัสวิชา 2000-1301
1.คำอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ ความสำคัญและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2.เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
3.เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน
มาตรฐานรายวิชา
1.ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต
2.ใช้ทักษะทางศาสนธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3.เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิต และเจริญปัญญา
พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่และชาวพุทธและศาสนพิธี
2.สมรรถนะรายวิชา
สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.ประเด็นออกข้อสอบ และสาระสำคัญ
4.ตัวอย่างข้อสอบ

Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service