Procés de participació per a l'elaboració d'una llei de canvi climàtic - Partits polítics
El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralització del carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb els compromisos internacionals.

El canvi climàtic afecta i afectarà tots els sectors de la societat, que alhora hi contribueixen amb l'emissió dels gasos d’efecte hivernacle. Per tant, el camí per recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, començam el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes que recolliran les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública que s'ha d'impulsar. Animau-vos a participar-hi donanau-nos-ne la vostra opinió!

Nom del partit: *
Àmbit d'actuació (marcau totes les opcions adients): *
Nom i càrrec de la persona que l'emplena: *
1. Com valorau les polítiques que s’han impulsat fins ara a les Illes Balears per fer front al canvi climàtic des del punt de vista de la reducció de les emissions (mitigació del canvi climàtic)? *
a. Molt bones
b. Bones
c. Suficients
d. Insuficients
e. NS/NC
Resposta
En cas d’haver contestat “insuficients” en la pregunta anterior, indicau com considerau que es podrien millorar: *
2. I des del punt de vista de l’adaptació als seus impactes (adaptació al canvi climàtic)? *
a. Molt bones
b. Bones
c. Suficients
d. Insuficients
e. NS/NC
Resposta
En cas d’haver contestat “insuficients” en la pregunta anterior, indica com considerau que es podrien millorar: *
3. Com valoraríeu la instauració d’un debat parlamentari anual de l’estat del clima? *
4. Quin tipus d'objectius creis que haurien de plantejar-se davant el canvi climàtic en una futura llei de canvi climàtic? *
5. Considerau necessari que l'Administració elabori estudis de petjada de carboni (cálcul de les emissions de CO2 de les quals és responable) de la seva activitat com a pas previ per a la seva reducció, com una acció que serveixi d'exemple per a la resta dels sectors emissors? *
6. Considerau necessària la fiscalització de les polítiques del Govern, quant als efectes sobre el clima? *
7. Com valoraríeu que una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears marcàs l'obligatorietat d'elaborar plans de canvi climàtic a curt termini, que anassin orientant la política cap a un objectiu a llarg termini? *
8. Com valoraríeu que una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears involucràs els sectors privats, amb l'orientació d'actuacions que s'han de dur a terme per fer front al canvi climàtic? *
9. Com valoraríeu que una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears involucràs els municipis i consells insulars, amb l'orientació d'actuacions que s'han de dur a terme per fer front al canvi climàtic? *
10. Dels àmbits següents, marcau aquells que considerau que haurien d’incloure’s en una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears (podeu marcar totes les opcions que considereu interessants): *
Required
11. Quin tipus d'actuacions creis que hauria de recollir una futura llei de canvi climàtic? *
12. Com creis que es podria reforçar el desenvolupament i la recerca en matèria de canvi climàtic? *
13. Com creis que es podria millorar el coneixement i la participació pública en aspectes lligats al canvi climàtic? *
14. Com creis que una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears hauria de recollir la gestió del canvi climàtic? *
Especificau-ne quins:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service