แบบประเมินรายวิชา NS 3304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินรายวิชา
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา โดยให้ Click ในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. วัตถุประสงค์วิชาเหมาะสม
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา
3. กิจกรรมที่กำหนดเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของนิสิต
4. กิจกรรมที่กำหนดมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดได้
ุ6. ความเหมาะสมของจำนวนนิสิตต่อผู้รับบริการ
ึ7. อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติการพยาบาลมีจำนวนเพียงพอ
8. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ
9. ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อจำนวนนิสิตแต่ละหอผู้ป่วย
10. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติสามารถให้ความรู้แก่นิสิตอย่างเพียงพอ
11. การสอนช่วยชี้แนะและส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้ในสถานการณ์จริง
12. อาจารย์ส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในคลินิก
13. นิสิตได้ศึกษาคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
14. นิสิตเตรียมความรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงาน
15. นิสิตเตรียมทักษะที่จำเป็นหรือทักาะพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติงาน
16. นิสิตมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติงาน
17. นิสิตมีความพยายามปรับปรุงตนเองในการฝึกปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy