แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฯ (Work Base Learning) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
หมายเหตุ :
1. ขอความอนุเคราะห์จากพี่เลี้ยง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการประเมินนักศึกษาตามความเป็นจริงฯ
2. คะแนนของท่านมีผลต่อการเรียนของนักศึกษา และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดเกรดปลายเทอมในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
3. คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนอิงตามเกณฑ์ของนักศึกษารายบุคคล 20 คะแนน และ คะแนนอิงตามกลุ่ม (ทีม) ตามสังกัดกลุ่มของนักศึกษา (ทีม) 20 คะแนน

หากผู้ประเมินเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ อ.ประพล จิตคติ โทรศัพท์ 0906840043 (ตลอดเวลา)

ชื่อ - นามสกุล ผู้ประเมิน *
Your answer
ชื่อ - นามสกุลนักศึกษาผู้ถูกประเมิน *
สังกัดทีม *
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล/พฤติกรรมเดี่ยว *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
2. ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้งาน ใฝ่รู้ กระตือรือร้น
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในเบื้องต้น
4. ตรงต่อเวลา
5. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ภาษาไทย/อังกฤษ)
6. มีทักษะการคิดเชิงสถิติ/วิเคราะห์ตัวเลข/เชิงปริมาณได้
7. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/อื่น ๆ
8. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายทีม/พฤติกรรมกลุ่ม *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่ม/ในสถานประกอบการ
3. รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในกลุ่มฯ
4. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ตนเอง
5. เสียสละต่อสมาชิกในกลุ่ม/ในสถานประกอบการ
6. เป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม/ในสถานประกอบการ
7. ให้ความเคารพอาวุโสต่อสมาชิกกลุ่ม/สมาชิกในสถานประกอบการ
8. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อผลประโยชน์องค์กร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service