แบบประเมินการจัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ
2.ภารกิจในกิจกรรมครั้งนี้
3.ประเภทกิจกรรมแข่งขัน
4.การเข้าร่วมกิจกรรม
5.รับทราบข่าวสารการแข่งขันจากสื่อใด
6.มีความเข้าใจเป้าหมายการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. มากน้อยเพียงใด
ตอนที่ 2 การประเมินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1. มีการแจ้งข่าวสารการแข่งขัน ปฏิบัติการได้เหมาะสมเพียงใด
2. สถานที่จัดการแข่งขันมีเหมาะสมเพียงใด
3. การรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการเหมาะสมเพียงใด
4. คณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมเพียงใด
5. การชี้แจงให้เข้าใจขั้นตอนการแข่งขันมีเหมาะสมเพียงใด
ุ6. จัดการแข่งขันตามตารางกิจกรรมได้เหมาะสมเพียงใด
ึ7. คณะกรรมการสามารถตัดสินได้ตามกติกากำหนด
8.ผู้แข่งขันได้ปฏิบัติกิจกรรมเต็มตามศักยภาพเพียงใด
9. กระบวนการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสมเพียงใด
10. ผลการตัดสินยอมรับได้เพียงใด
ตอนที่3 ข้อเสนอเพื่อพัฒนากิจกรรม
1.เกี่ยวกับความพร้อมของกิจกรรม
Your answer
2.เกี่ยวกับกระบวนการของกิจกรรม
Your answer
3.เกี่ยวกับผลผลิตของกิจกรรม
Your answer
4.เกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.