วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลและข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้พัฒนาต่อไป

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ทั้งนี้คำตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ การนำเสนอข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม จึงใคร่ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงในการตอบแบบสอบถาม

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ *
สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
วัตถุประสงค์ของการใช้ *
Required
ท่านเคยพบปัญหาในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลหรือไม่ อย่างไร *
ปัญหาในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่ท่านเคยพบ *
Your answer
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาของท่านคือ *
Required
ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา
ข้อมูลชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า ตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูลขนาดยาตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูลรูปแบบยาตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูลขนาดเม็ดยาตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูลผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูลความคมชัดของรูป สี และสัญลักษณ์บนเม็ดยาตรงตามความต้องการ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
เว็บไซต์มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
มีความเข้าใจง่าย *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความถูกต้องของภาษา ตัวอักษรและสัญลักษณ์ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลเอกสารอ้างอิง *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ข้อมูล/เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความง่ายในการสืบค้นข้อมูล *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอนการค้นหาข้อมูล *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความชัดเจนในการชี้แจงรายละเอียดของแถบเครื่องมือ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
มีความเหมาะสม *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ความสวยงาม ความสมดุลในการจัดวางองค์ประกอบ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
จุดเด่นของเว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงของเว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา
Your answer
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.