วัตถุประสงค์

แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลและข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้พัฒนาต่อไป

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ทั้งนี้คำตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ การนำเสนอข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม จึงใคร่ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงในการตอบแบบสอบถาม

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question