แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
*** ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน รอง/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
*** สถานที่อบรม: ห้องบรรยาย PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email address *
ชื่อ-นามสกุล (กรุณาระบุตำแหน่งทางวิชาการ/คำนำหน้าชื่อ) *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *
ส่วนงาน
กรุณาเลือกส่วนงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse