Rejestracja uczestników III szkolenia "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą - nowy wymóg rynku?"
Szkolenie "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą - nowy wymóg rynku?" cz. II
Termin: - 30.11, 1 i 2.12.2020 - jeden wykład dziennie o godz. 18.30
Tematy szkolenia:

1.Praktyki agroekologiczne w wypasie bydła - przykłady z Europy - dr inż. Robert Borek (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach)

2.Wypas bydła na zadrzewionych pastwiskach, czyli sylvopastoralizm w praktyce - mgr inż. Marcin Wójcik (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”, Gospodarstwo Rolne „OIKOS”)

3.Wypas bydła w sadach tradycyjnych - przykłady z praktyki - mgr inż. Grzegorz Ciechomski (Gospodarstwo Rolne La Fuente ), mgr inż. Andrzej Majerski (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”, Gospodarstwo Rolne)

Link do wykładów zostanie wysłany w dniu pierwszego spotkania. Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w szkoleniu "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą - nowy wymóg rynku?":
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia", adres email: polskaekologia@polskaekologia.org
2. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w szkoleniu "Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą - nowy wymóg rynku?", organizowanego i przeprowadzanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia", jak również organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją szkolenia oraz sporządzenia listy uczestników, a w przypadku wyrażenia zgody – na otrzymywanie informacji o innych szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę szkolenia;
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w szkoleniu będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej szkolenia przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia", w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane wg Instrukcji Kancelaryjnej Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r.
6. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w szkoleniu.
Email address *
Imię i nazwisko *
Organizacja / zawód *
Required
Czy masz jakieś uwagi/pytania związane z tematem 1?
Czy masz jakieś uwagi/pytania związane z tematem 2?
Czy masz jakieś uwagi/pytania związane z tematem 3?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. *
Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o innych szkoleniach dotyczących rolnictwa?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy