สำรวจโปรแกรม MS Office ที่ใช้งานในปัจจุบัน

งาน IT ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง "โปรแกรม MS Office ที่ใช้งานในปัจจุบัน" ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำรวจเวอร์ชั่นของชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ที่บุคลากรสำนักวิทยบริการใช้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อโอกาสในการปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ (v.2010) ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานที่หลากหลายและง่ายขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนการดำเนินงานปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรม Microsoft Office 2010 ให้แก่บุคลากร
1. สำรวจโปรแกรม MS Office ที่ใช้งานในปัจจุบันผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (21-31 สิงหาคม 2556)
2. ช่วงเวลาการอัพเกรดชุดโปรแกรม (1-20 กันยายน 2556)
3. จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานชุดโปรแกรม MS Office 2010 แก่บุคลากร ในกิจกรรม KM-IT ครั้งที่ 3 (25 กันยายน 2556)

หมายเหตุ
- โครงการเริ่มนำร่องที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นที่แรก

ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  Captionless Image

  โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โปรดระบุข้อมูลโปรแกรม Office ของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงเวอร์ชั่นของโปรแกรม

  This is a required question