Bústia de queixes i suggeriments - Buzón de quejas y sugerencias
Només per a les queixes i els suggeriments relacionats amb la UNED Província de Barcelona/ Sólo para las quejas o las sugerencias relacionadas con la UNED Provincia de Barcelona
Dades d'identificació - Datos de identificación
DNI *
Your answer
Nom/Nombre *
Your answer
Primer cognom/ Primer apellido *
Your answer
Segon cognom/ Segundo apellido
Your answer
Domicili/Domicilio
Your answer
Municipi/ Municipio
Your answer
Província/ Provincia
Your answer
Codi postal/ Código postal
Your answer
Relació amb la UNED Província Barcelona/ Relación con la UNED Provincia Barcelona *
Telèfon fixe/ Teléfono fijo
Your answer
Telèfon mòbil/ Teléfono móvil *
Your answer
e-mail *
Your answer
Formulari de/ Formulario de:
Queixa o suggeriment/ Queja o sugerencia: *
Marqui amb una X el que procedeixi/ Marque con cuna X lo que proceda
Dades de la incidència/ Datos de la incidencia
Centre on es va produir la incidencia/Centro donde se produjo la incidencia *
Data i hora incidencia/Fecha y hora incidencia *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Motiu de la queixa o suggeriment/ Motivo de la queja o sugerencia.
Expliqui el motiu de la seva queixa o suggeriment/ Explique el motivo de su queja o sugerencia *
Your answer
Procediment/ Procedimiento:
Pot fer arribar la queixa o suggeriment per una d'aquestes vies/Puede hacer llegar la queja o sugerencia por una de estás vías:

* emplenar el formulari i clicar "enviar"/rellenar el formulario y apretar enviar

* enviar un escrit a/enviar un escrit a: suggerimentsiqueixes@barcelona.uned.es

* entregar un full de queixes i suggeriments que us facilitarem a qualsevol punt d'atenció a l'usuari de les nostres seus/entregar una hoja de quejas y sugerencias que os facilitaremos en cualquier punto de atención al usuario de nuestras sedes.

El centre donarà resposta a l'interessat en el termini de 10 dies hàbils, comptant des de la data de recepció de la queixa o el suggeriment/El centro dará respuesta al interesado en el plazo de 10 dáis hábiles desde la fecha de recepción de la queja o la sugerencia.
Clàusula de protecció de dades/ Cláusula de protección de datos:
Als efectes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, el Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED Província de Barcelona informa a l'interessat de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades personals recollides en el present document, podran ser incorporats al citat fitxer titularitat del Consorci, la finalitat del qual és el manteniment de la relació acadèmica. L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta certificada dirigida al Consorci, Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a l'efecte de notificacions i petició concreta de la seva sol·licitud, Ref. “Dades Personals”.

A los efectos establecidos en la Ley orgánica 15/1999, el Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED Provincia de Barcelona informa al interesado de la existéncia de un fichero de datos de carácter personal. Los datos personales recojidos en el presente documento, podran ser incorporados al citado fivhero titularidad del Consorcio, la finalidad del cual es el mantenimento de la relación académica. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta certificada dirigida al Consorcio, Avenida de Río de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio para notificaciones y petición concreta de su sulicitud, Ref. “Datos Personales”.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service