แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  งานการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)

  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1= น้อยที่สุด ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ
  1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว
  1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง
  1.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
  Please enter one response per row
  2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อสักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  2.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  Please enter one response per row

  ตอนที่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question