Sol·licitud de participació a la formació dual com empresa
Solicitud de participación en la formación dual como empresa
Nom comercial de l'empresa
Nombre comercial de la empresa
Your answer
Denominació fiscal de l'empresa
Denomicació fiscal de l'empresa
Your answer
CIF de l'empresa
CIF de la empresa
Your answer
Domicili
Domicilio
Your answer
Localitat
Localidad
Your answer
Nom i llinatges del representant legal de l'empresa
Nombre y apellidos del representante legal de la empresa
Your answer
DNI del representant legal
DNI del representante legal
Your answer
Número de treballadors/es que sol·licita
Número de trabajadores/as que solicita
Your answer
Nom i llinatges del tutor nº1 de l'empresa
Nombre y apellidos del tutor nº1 de la empresa
Your answer
DNI del tutor nº1 de l'empresa
DNI del tutor nº1 de la empresa
Your answer
Nom i llinatges del tutor nº2 de l'empresa
Nombre y apellidos del tutor nº2 de la empresa
Your answer
DNI del tutor nº2 de l'empresa
DNI del tutor nº2 de la empresa
Your answer
Nom i llinatges de la persona de contacte
Nombre y apellidos de la persona de contacto
Your answer
Telèfon de contacte
Teléfono de contacto
Your answer
Email de contacte
Email de contacto
Your answer
L'empresa es compromet a prorrogar els contractes de formació aprenentatge de les persones participants
La empresa se compromete a prorrogar los contratos de formación aprendizaje de las personas participantes
L'empresa es compromet a contractar les persones participants al finalitzar la formació dual
La empresa se compromete a contratar las personas participantes al finalizar la formación dual
El domicili dels llocs de feina per als participants estan ubicats a municipi on s'impartirà la formació (Palma)
El domicilio de los puestos de trabajo para los participantes están ubicados en municipio donde se impartirá la formación (Palma)
Descrigui l'activitat econòmica principal de l'empresa
Describa la actividad económica principal de la empresa
Your answer
Indiqui la data de constitució de l'empresa i temps de funcionament de la mateixa
Indique la fecha de constitución de la empresa y tiempo de funcionamiento de la misma
MM
/
DD
/
YYYY
Indiqui el número total de treballadors/es que té en plantilla la seva empresa
Indique el número total de trabajadores / as que tiene en plantilla su empresa
Your answer
Indiqui els dies i horari de feina setmanal que realitzaran les persones participants a la formació dual
Indique los días y horario de trabajo semanal que realizarán las personas participantes en la formación dual
Your answer
Indiqui la categoria laboral i el salari brut anual que rebran les persones en formació dual a la seva empresa
Indique la categoría laboral y el salario bruto anual que recibirán las personas en formación dual en su empresa
Your answer
La seva empresa té una certificació de qualitat? Quina?
¿Su empresa tiene una certificación de calidad? ¿Cuál?
Your answer
Indiqui les tasques i feines que realitzarà el/la treballador/a relacionades amb els els diferents mòduls formatius del certificat de professionalitat
Indique las tareas y trabajos que realizará el / la trabajador / a relacionadas con los los diferentes módulos formativos del certificado de profesionalidad
Your answer
Indiqui si la seva empresa ha tingut amb anterioritat persones amb contractes per a la formació o alumnes en pràctiques de formació
Indique si su empresa ha tenido con anterioridad personas con contratos para la formación o alumnos en prácticas de formación
Required
Indiqui quines accions posarà en marxa l'empresa per millorar l'ocupabilitat de les persones contractades amb contracte de formació. Contactes amb el departament de recursos humans, formació corporativa, borsa de treball, etc…
Indique qué acciones pondrá en marcha la empresa para mejorar la empleabilidad de las personas contratadas con contrato de formación. Contactos con el departamento de recursos humanos, formación corporativa, bolsa de trabajo, etc ...
Your answer
Exposi els motius pels quals considera la seva empresa adient per a la contractació de persones amb contractes de formació - aprenentatge. Què pot aportar la seva empresa a les persones que puguin estar contractades a la seva empresa amb contracte de formació - aprenentatge?
Exponga los motivos por los que considera su empresa adecuada para la contratación de personas con contratos de formación - aprendizaje. ¿Qué puede aportar su empresa a las personas que puedan estar contratadas en su empresa con contrato de formación - aprendizaje?
Your answer
Indiqui si la persona que tutoritzarà les persones en formació dual ja ha tutoritzat en altres ocasions alumnes en pràctiques i / o persones amb contracte de formació
Indique si la persona que tutorizará las personas en formación dual ya ha tutorizado en otras ocasiones alumnos en prácticas y / o personas con contrato de formación
Acceptació final
Aceptación final
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms