แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาติดต่อ (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง พร้อมกรอกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การให้บริการประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ผู้รับบริการ *
แผนกที่ติดต่อ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ
2.เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม และใช้กิริยาวาจา ที่สุภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์
4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่องไม่ต้องรอนาน
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน - หลัง
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส (ไม่มีการเรียก – รับเงินใดๆจากประชาชน)
7. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมระดับใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms