แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ จึงได้สร้างแบบสำรวจนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจหาความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและบุคลากร จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการการพัฒนาของท่านตามความเป็นจริงให้มากที่สุด
แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป

คำแนะนำ โปรดเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมายลงในหน้าข้อความ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.