Inscripció a la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana 2020 / Inscripción a la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana 2020
Ompliu aquest formulari per a la inscripció en la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana de 2020. Per l'alerta sanitària per la pandèmia de COVID-19, no podem dir la data de la prova, però ho farem tan aviat siga possible. Heu de respondre a totes les preguntes.
Encara que l'ajuda del professorat del centre d'estudis serà sempre benvinguda, serà responsabilitat de les mares, els pares, els tutors o les tutores legals aquest procés d'inscripció. Es demanarà informació (nom, cognoms, telèfon i adreça electrònica) d'un professor o una professora que avale l'interés i l'aptitud cap a les matemàtiques del participant inscrit.
En cas de dubte o si hi ha algun problema, podeu escriure un missatge a estalmatcv@gmail.com.
S'enviarà confirmació de l'enviament del formulari a l'adreça electrònica que introduïu al següent camp (que correspondrà a la mare, al pare o al tutor o la tutora legal).

Rellene este formulario para la inscripción en la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana de 2020. Por la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, no podemos decir la fecha de la prueba, pero lo haremos tan pronto sea posible. Tiene que responder a todas las preguntas.
Aunque la ayuda del profesorado del centro de estudios será siempre bienvenida, será responsabilidad de las madres, los padres, los tutores o las tutoras legales este proceso de inscripción. Se pedirá información (nombre, apellidos, teléfono y dirección electrónica) de un profesor o una profesora que avale el interés y la aptitud hacia las matemáticas del participante inscrito.
En caso de duda o si hay algún problema, puede escribir un mensaje a estalmatcv@gmail.com.
Se enviará confirmación del envío del formulario a la dirección electrónica que introduzca en el siguiente campo (que corresponderá a la madre, al padre o al tutor o la tutora legal).


Introduïu l'adreça electrònica de la mare, del pare, del tutor legal o de la tutora legal de l'alumne o de l'alumna participant. / Introduzca la dirección electrónica de la madre, del padre, del tutor legal o de la tutora legal del alumno o de la alumna participante.
Email address *
Prevenció sobre l'ús i tractament de dades de caràcter personal i d'imatge / Prevención sobre el uso y tratamiento de datos de carácter personal y de imagen
Totes les dades demanades formaran part d'un fitxer, responsabilitat del projecte Estalmat-CV amb domicili en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València i seran tractats amb fins de participació en este projecte. Així mateix, la participació en el mateix comporta la cessió de la imatge dels assistents per a la seua possible reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol tipus de suport o publicació que Estalmat produïsca, amb fins no lucratius, per a donar a conèixer les seues activitats institucionals. La persona interessada tindrà dret a accedir al fitxer per a sol•licitar informació, rectificació, oposició o canceŀlació de les seues dades, així com a soŀlicitar la no utilització de la seua imatge, prèvia la seua identificació, per a cap dels fins no lucratius anteriorment indicats, per mitjà d'un escrit dirigit al coordinador del projecte (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés, s/n, 46100 Burjassot (València)). //// Todos los datos recabados formarán parte de un fichero, responsabilidad del proyecto Estalmat-CV con domicilio en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València y serán tratados con fines de participación en este proyecto. Asimismo, la participación en el mismo conlleva la cesión de la imagen de los asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier tipo de soporte o publicación que Estalmat produzca, con fines no lucrativos, para dar a conocer sus actividades institucionales. La persona interesada tendrá derecho a acceder al fichero para solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, así como a solicitar la no utilización de su imagen, previa su identificación, para ninguno de los fines no lucrativos anteriormente indicados, mediante escrito dirigido al coordinador del proyecto (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot (València)). *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy