Анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Симитли за периода 2021-2027 г.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Уважаеми граждани на община Симитли,        
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, община Симитли е в наптеднал етап по разработването на План за интегрирано развитие на община Симитли за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност  и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета. Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Благодарим Ви!
1. Вашата възраст е:
Clear selection
2. Вашият пол е:
Clear selection
3. Придобита степен на образователна квалификация:
Clear selection
4. С какво се занимавате?
5. Запознати ли сте с приоритетите за развитие на Община Симитли?
Clear selection
6. Настоящата визия за развитие на община Симитли е: „Изграждане и развитие на ефективна административна среда, с висок капацитет иинституционална устойчивост, предоставяща услуги в подкрепа на гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса, за постигане целите наЕвропейска кохезия, чрез повишаване качеството на живот и условията заикономическо развитие в Община Симитли” Считате ли, че е необходима нова визия и стратегия за развитие на Община Симитли в периода 2021-2027 г.?  
Clear selection
Ако отговорът Ви на въпрос № 6 е положителен, моля посочете в кои области според Вас са необходими промени:
7. Кои според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещо развитие на Община Симитли?  
8. Кои са най-изявените социални проблеми на територията на Община Симитли?
9. Как определяте икономическото състояние на Община Симитли?
Clear selection
10. Кои са най-сериозните икономически проблеми на Община Симитли?
11. Съществува ли според Вас неоползотворен потенциал за икономическо развитие на територията на Община Симитли? Ако да, моля посочете:  
12. Кои са най-изявените проблеми на техническата инфраструктура на територията на Община Симитли?
13. Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на Община Симитли?
14. Кои са трите основни проблема, които Община Симитли трябва приоритетно да реши?
15. Кои според Вас са силните, положителните страни на Община Симитли?
16. По скалата от 1 до 5  смятате ли, че публичните услуги в общината отговарят на нуждите на гражданите: (1- не отговарят; 5 – отговарят в голяма степен)
1
2
3
4
5
Услуги, свързани с техническата инфраструктура – улична и пътна мрежа, паркинги и др.
Услуги, свързани с културата, вкл. места за провеждане на културни дейности
Услуги, свързани с образованието
Услуги, свързани с благоустрояване и комунални услуги – почистване, озеленяване
Услуги, свързани със здравеопазването – болници, поликлиники, здравни центрове
Услуги, свързани с околната среда – ниво на замърсяване (прах, шум)
Услуги, свързани с транспортната достъпност
Услуги, свързани с водоснабдяване и канализация
Услуги, свързани със спорта, отдиха и туризма – спортни съоръжения, паркове и алеи
Социални услуги – услуги за деца, за възрастни, общински жилища
Clear selection
17.  По скалата от 1 до 5 (1-лошо; 5 – много добро) как бихте оценили качеството на живот на Вас и вашето семейство?
Clear selection
18. Каква част от доходите си използвате за покриване на неотложни нужди – храна, облекло, битови разходи?
Clear selection
19. Вие или член на Вашето домакинство губили ли сте работата си през последните две години?
Clear selection
20. От какво естество са трудностите при намиране на нова работа?
21. Можете ли да посочите дейности, инициативи и проекти, резултатите от които биха се отразили благоприятно върху качеството на живот в Община Симитли?
Ако желаете да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Симитли за периода 2021-2027 г., моля оставете Вашите координати, за да се свържем с Вас и Ви информираме за предстоящите събития/дейности по изработването на плана. (Данните ще бъдат използвани само за връзка с Вас и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С попълването на настоящия формуляр давам съгласието си за обработка на предоставените от мен лични данни за целите на проучването) Име,фамилия, телефон и/или електронна поща:
Име,фамилия, телефон и/или електронна поща:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy