پرسشنامه خودسنجی

پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است درباره احساسات و افکار شما در مورد خودتان و روابط شما با دیگران می باشد. لطفاً هر عبارت را با دقت بخوانید و مشخص کنید به طور کلی تا چه اندازه ای درباره شما صادق است (شماره (1) اصلاً درمورد من صادق نیست و شماره (6) کاملاً در مورد من صادق است). گزینه مربوط را تیک بزنید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود (به عنوان مثال؛ اگر هنوز ازدواج نکرده اید، و یا یک یا هر دو والدین شما فوت شده اند)، لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حد ستان درباره ی افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت، پاسخ دهید. لطفا به همه سوالات صادقانه و درست پاسخ دهید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question