Rejestracja do drużynowych zawodów w przeciąganiu liny, imprezy towarzyszącej Biegu Erasmusa+ i Europejskiego Tygodnia Sportu
ZAWODY 5-OSOBOWYCH DRUŻYN W PRZECIĄGANIU LINY - TUG OF WAR COMPETITION (ROPE PULLING 5-PEOPLE TEAMS COMPETITION) - REGISTRATION FORM
• Data wydarzenia/ Event Date: 29 września/ September 29th, 2018, 16.00-19.00
• Miejsce wydarzenia/ Event Address: PGE Narodowy/ PGE National Stadium, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warsaw
• Opłata za bieg, za osobę/ Registration fee: bez opłat/ free of charge
• Kontakt/ Contact:, bbaran@frse.org.pl +48 22 463 1361

• Strona wydarzenia/ Event website: www.erasmusplus.org.pl/bieg
• Wydarzenie na Facebooku/ Facebook event: https://www.facebook.com/events/209300729686892

Zawody przeprowadzi Polski Związek Przeciągania Liny (www.pzpl.pl) - The competition is organised by Tug of War Polish Association in frame of the European Week of Sport.

Drużyny rywalizują na specjalnej macie (ścieżce), pod okiem sędziów PZPL. W przypadku zgłoszeń wystarczającej liczby drużyn (co najmniej 6) przewidujemy zorganizowanie miniturnieju z nagrodami dla 1 zwycięskiej drużyny (5 osób)

The teams at the stadium will compete on a special mat. If there is enough teams applied (at least 6) we will organise a tournament with the prizes for a winning team.

Przeciąganie liny było dyscypliną olimpijską w latach 1900-1920 i znane jest od starożytności.
Tug of War was part of the Olympic Games from 1900 until 1920 and it has been known since ancient times.

KATEGORIE WIEKOWE ROZGRYWEK/ TUG OF WAR AGE CATEGORIES:

1. Dorośli: osoby powyżej 18 roku życia lub młodzież powyżej 16 roku zycia za pisemną zgodą prawnych opiekunów/ Adults: people aged 18+ or 16+ with parents' written permission

2. Drużyny dziecięce i młodzieżowe: osoby poniżej 16 roku życia, w towarzystwie prawnych opiekunów/ Children and youth under 16 with a company of their parents.

Nazwa drużyny *
Your answer
Kategoria wiekowa rozgrywek/ Tag of War age category *
Skład 5-osobowej drużyny/ Teams' squad (5 people) *
Your answer
E-mail kapitana drużyny/ Team leader e-mail *
Your answer
Nr telefonu kom. kapitana drużyny/ Team leader mobile number *
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dane) przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A (Fundacja), do celów związanych z organizacją przez Fundację wydarzenia, o który mowa przy niniejszej czynności rejestracyjnej (Wydarzenie) i moją obecnością na Wydarzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa instytucji, mój wizerunek (twarz). Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które pozyska w związku z moim udziałem w Wydarzeniu. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, ażeby jak najlepiej chronić moje interesy oraz Dane, wglądu w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane przez okres mojego udziału w Wydarzeniu, a także przez czas do maksymalnie 3 lat (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych), z zastrzeżeniem Danych stanowiących wizerunek. Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl./ I hereby give my consent for the processing of my personal data (Data) by the Foundation for the Development of the Education System in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 142A (Foundation), for purposes related to the event organised by the Foundation and specified in the course of this registration (Event), and to my presence at the Event, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Data may include my full name, email address, name of the institution, my image (face). I acknowledge that the Foundation is the Controller of the Data that will be obtained as a result of my participation in the Event. The consent to the processing of Data that I hereby grant is freely given. I have been informed that I have the right to withdraw my consent for the processing of Data in whole or to an extent chosen at any time in any identifiable and describable way. Should the Foundation have any doubts as to the scope of my statement of withdrawal of the consent for the processing of Data, the Foundation will adopt a broad interpretation of the statement to protect my interests and Data to the best of their ability, as well as access to Data, Data rectification, verification or portability requests and the right to delete it without undue delay, which - however - does not affect the fact and legality of processing Data before my decision, and making a complaint to the supervisory authority: Inspector General for the Protection of Personal Data (as of 25.05.2018: President of Personal Data Protection Authority (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, when I find that Data processing is unlawful. Data will be processed throughout my participation in the Event and also during a maximum period of 3 years (in particular for the purposes of archiving, evaluation, inspection and statistics) with the exception of Data constituting my image. Data will be kept at the seat of the Foundation using virtual and electronic resources and storage devices. The Foundation has appointed a person responsible for the observance of legal regulations relating to personal data protection. The person can be contacted at the following e-mail address: iod@frse.org.pl. *
Required
Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam także zgodę na wykorzystanie przez Fundację mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych Wydarzenia i innych wydarzeń z udziałem Fundacji. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) przez Fundację prowadzonych. Fundacja jest ponadto uprawniona do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie mojego wizerunku, w ramach zgody udzielonej niniejszym oświadczeniem, dla innych podmiotów (osób, jednostek organizacyjnych), w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego oświadczenia, rozumiem ją i jestem świadomy/świadoma skutków prawnych z niego wynikających./As a person of full legal age and enjoying full legal capacity, I hereby also consent to the use of my image (face, clothing, behaviour, voice, statements, ways of expressing thoughts), which the Foundation may fix as photographs or audio-visual works during the Event and other events with the participation of the Foundation. The above consent is granted free of charge and without time and quantity limitations. The consent covers the recording, processing, transforming and copying of materials containing a record of my image and their distribution using any medium (each form of video and audio transmission), in accordance with the objective and activity of the Foundation, in particular in order to promote programmes (projects) run by the Foundation. Moreover, the Foundation is authorised to give further consent to use my image - as part of the consent granted in this statement - to other entities (persons, organisations) to promote, use and disseminate the results of its activity. I also declare that the use of my image in accordance with this consent does not infringe anyone’s personal interests and moral rights. I declare that I have read the contents of this statement, I understand it and I am aware of the legal consequences that arise from it. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service