Тестові завдання до он-лайн олімпіади з правознавства
Email address *
ПІБ *
Your answer
1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?
1 point
2. Якій формі правління властиві такі риси: відповідальність уряду перед парламентом, формування уряду на парламентській основі з числа лідерів партій, які отримали більшість голосів у парламенті, обрання голови держави парламентом або спеціальною колегією, яку створює парламент?
1 point
3. До якого поняття належить таке визначення: «Установа, ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього державно-владною компетенцією»?
1 point
4. Які ознаки притаманні суспільній владі в первісному суспільстві?
1 point
5. Соціальна держава – це держава, яка забезпечує:
1 point
6. Доберіть належне поняття до наведеного визначення: «Єдина держава, яка поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають політичної самостійності (суверенітету)»:
1 point
7. Як зветься властивість держави, що відбивається у верховенстві державної влади в країні та її незалежності на міжнародній арені?
1 point
8. Про яку функцію держави йдеться у наведеному визначенні: подолання наслідків повені в деяких районах Івано-Франківської області:
1 point
9. Яким терміном позначається історично визначений тип суспільства, що засновується на певному способі виробництва?
1 point
10. Яке поняття відбивається у такому визначенні: «Спосіб організації державної влади, порядок формування її органів та розподіл компетенції між ними»?
1 point
11. Які з перелічених держав є федеративними?
1 point
12. Якою за формою правління є держава Україна?
1 point
13. Визначте, яка теорія походження держави пояснює її появу внаслідок укладення угоди між правителем і народом для забезпечення справедливості й порядку:
1 point
14. Політичний режим – це:
1 point
15. Вкажіть найповніше визначення правової держави:
1 point
16. Термін «правова держава» запровадили в науковий і політичний обіг вчені:
1 point
17. Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя і діяльності – це:
1 point
18. Визначте, які з перелічених фактів належать до юридичних дій: 1) народження дитини;2) вступ до університету;3) покупка телевізора;4) підписання трудового договору;5) складання заповіту;6) зруйнування будинку в результаті зсуву ґрунту;
1 point
19. Суспільні відносини, врегульовані нормами права, учасники яких наділені певними правами і обов’язками – це:
1 point
20. Систематизація законодавства за хронологічним, алфавітним або іншим принципом – це:
1 point
21. Яке визначення характеризує поняття «форма права»?
1 point
22. Визначте поняття, яке є основною формою права романо-германської правової системи.
1 point
23. Визначте диспозицію у наступній нормі права: «Вбивство, вчинене через необережність, - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк» (ч. 1. ст. 119 Кримінального кодексу України).
1 point
24. Офіційний письмовий документ, який приймається уповноваженим органом держави та встановлює, змінює чи скасовує правові норми – це:
1 point
25. Визначте гіпотезу в правовій нормі: «У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом» (ст. 992 Цивільного кодексу України):
1 point
26. Укажіть, який інститут не входить до галузі цивільного права:
1 point
27. Які з названих суб’єктів правовідносин належать до фізичних осіб? 1) Громадяни України; 2) організації; 3) іноземці; 4) підприємства; 5) установи; 6) особи без громадянства.1, 3, 6.
1 point
28. Укажіть серед наведеного об’єкти правовідносин: 1) твори мистецтва, літератури, живопису; 2) гроші, цінні папери; 3) іноземець, особа без громадянства; 4) життя, здоров’я, честь, гідність людини; 5) право фізичної особи укласти договір дарування; 6) стихійне лихо, смерть людини.
1 point
29. Визначте обставину, що виключає юридичну відповідальність в наведеному прикладі. Охоронець крамниці, побачивши, що до неї вдерся грабіжник, напав на нього, завдавши тілесних ушкоджень середньої тяжкості
1 point
30. Визначте вид юридичної відповідальності. Чиновник райдержадміністрації не відповів на скаргу громадянина.
1 point
31. Визначте вид правопорушення в наведеній ситуації.У свій робочий день громадянин П., зварник приватного підприємства «Ікс», не з’явився на робочому місці. Наступного дня при появі на роботі поважних причин свої відсутності пояснити не зміг.
1 point
32. Визначте групу прав, до якої відносять право на недоторканість житла.
1 point
33. Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий правовий зв’язок фізичної особи з державою Україна, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків»?
1 point
34. Яка підстава припинення громадянства не передбачена українським законодавством?
1 point
35. Назвіть спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.
1 point
36. Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.
1 point
37.Укажіть назву міжнародного акта, який «відображає загальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», що був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.
1 point
38. Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?
1 point
39. Яке поняття характеризується як способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом, які унеможливлюють передання владних повноважень будь-яким органам чи особам?
1 point
40. Виберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є проявом представницької демократії.
1 point
41. Визначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський референдум.
1 point
42. Який принцип виборчого права означає, що виборні особи обираються безпосередньо виборцями?
1 point
43. Яке поняття характеризується як сукупність установлених законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування?
1 point
44. Яка виборча система передбачає такий порядок визначення результатів голосування, за яким розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів?
1 point
45. Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом?
1 point
46. Письмова вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради до Президента України, до органів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції, а саме щодо фактів порушень або невиконання Конституції України, законів, постанов та інших актів, прийнятих вищими органами державної влади, а також з питань, що мають загальнодержавний характер, якщо його попередні депутатські звернення не були задоволені – це:
1 point
47. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови державних адміністрацій, які призначаються на посаду і звільняються з посади:
1 point
48. Відповідно до Конституції України виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання:
1 point
49. Які з наведених повноважень надані Президентові України відповідно до Конституції України?
1 point
50. Які з наведених повноважень належать Верховній Раді України відповідно до Конституції України?
1 point
51. Які повноваження відповідно до Конституції України надані Кабінету Міністрів України?
1 point
52. Обов’язковий, індивідуально безоплатний платіж до бюджету, що сплачується фізичними та юридичними особами в порядку та терміни, визначені в податковому законі – це:
1 point
53. До місцевих податків належить:
1 point
54. З якого віку настає адміністративна відповідальність?
1 point
55. Громадянин В. без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища вирішив підпалити суху траву і стерню на полі, розташованому поблизу села П. Свої дії місцевим жителям В. пояснив тим, що він має намір очистити поле перед зимою, щоб навесні виросла молода трава, а необхідні документи, які нададуть йому право робити це на законних підставах, він підготує найближчим часом.Який вид адміністративного стягнення має бути застосовано до громадянина В. відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
1 point
56. 15-річний П., учень 9-го класу, щоб зірвати контрольну з математики, зателефонував на номер 101 і повідомив про замінування його школи. Дайте юридичну оцінку ситуації.
1 point
57. Який з наведених видів кримінальних покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватися як основний, так і додатковий?
1 point
58. Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину, є:
1 point
59. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. На ринку громадянин Б. намагався витягти смартфон із сумочки громадянки А., але вона помітила його дії. Незважаючи на те, що А. намагалася перешкодити Б. відібрати її смартфон, він вихопив його і втік.Відповідно до Кримінального кодексу України дії громадянина Б. кваліфікуються як:
1 point
60. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. Громадянин Б., дочекавшись, поки громадянка А. вийде з квартири, проник до її житла і виніс звідти коштовності та гроші, у тому числі в іноземній валюті. Сусідам А., які зустріли його під час виходу з квартири, він пояснив, що є родичем А., тому вони не надали зустрічі особливого значення.Відповідно до Кримінального кодексу України дії громадянина Б. кваліфікуються як:
1 point
61. Визначте який суб’єкт злочину буде нести кримінальну відповідальність в наступній юридичній ситуації.
1 point
62. З ким та як може укладатися трудовий договір в усній формі?
1 point
63. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати за загальним правилом
1 point
64. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється
1 point
65. Громадянин П., майстер будівельної організації, працюючи у себе в саду, впав з дерева і зламав ногу. Лікування тривало майже 4,5 місяця. Коли він повернувся на роботу і подав листок тимчасової непрацездатності (лікарняний), виявилося, що вже підготовлено наказ про його звільнення. Чи матиме цей наказ законну силу?
1 point
66. Який вид дисциплінарного стягнення застосовується до працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, не маючи до цього серйозних зауважень щодо виконуваних ним функцій?
1 point
67. Визначте, у яких випадках, відповідно до Кодексу законів про працю України, працівник несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини.
1 point
68. Яке з наведених положень є правом землекористувача відповідно до Земельного кодексу України?
1 point
69. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою ділянкою – це:
1 point
70. Яка галузь права регулює особисті немайнові та майнові відносини, які ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їхніх учасників?
1 point
71. Визначте, що не є об’єктом цивільних прав:
1 point
72. Укажіть, хто має право часткової дієздатності:
1 point
73. Визначте, на які правочини має право особа від 14 до 18 років: 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком;2) самостійно розпоряджатися своїм майном;3) здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності;4) самостійно укладати договір банківського вкладу;5) здійснювати дії щодо нерухомого майна;6) розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім’я.
1 point
74.Відносини власності – це врегульовані законом правила
1 point
75. Визначте зайве в переліку форм власності в Україні:
1 point
76. Укажіть, які приклади ілюструють користування майном: 1. Сім’я проживає у орендованій квартирі;2. Віктор відремонтував телевізор;3. Фірма таксі надала громадянину П. автомобіль для роботи;4. На зароблені під час канікул гроші Світлана придбала фен;5. Сергій взяв книгу в бібліотеці;6. Під час уроків інформатики учні працюють на шкільних комп’ютерах.
1 point
77. Удаваними правочинами є:
1 point
78. Визначте, яке з зазначених тверджень є помилковим:
1 point
79. Закінчить речення:«Договір, за яким одна сторона передає другій стороні у власність гроші або речі, а останній зобов’язується повернути таку саму суму грошей або рівну кількість речей, називається…»
1 point
80. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття називається:
1 point
81. Строк – це:
1 point
82. Письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами – це:
1 point
83. Неустойкою є:
1 point
84. Визначте, хто із осіб має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від заповіту:
1 point
85. Визначте шлюбний вік в Україні.
1 point
86. Визначте, в якому з зазначених випадків порушено порядок вступу до шлюбу:
1 point
87.Укажіть підстави позбавлення батьківських прав:Залишення дитини у пологовому будинку або медичному закладі (протягом 6 місяців);Хронічний алкоголізм або наркоманія батьків;Залучення дітей до релігії;Жорстоке поводження з дитиною;Постійний контроль за поведінкою своєї дитини;Експлуатація дитини, примушення її до жебракування та бродяжництва
1 point
88. Дайте юридичну оцінку ситуації. Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 100 000 грн. Заповіту він не залишив. Про своє бажання отримати це майно заявили 13-річна донька померлого, 82-річна мати, брат померлого (40 років) і цивільна дружина, з якою померлий проживав спільно останні два роки. Хто і в якій частці успадкує майно?
1 point
89. Дайте юридичну оцінку ситуації. Іванов подав до органу РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з Петровою. Через декілька днів до РАЦСу прийшла Козлова із заявою не реєструвати шлюб Іванова, оскільки вона та Іванов проживають уже декілька років разом; всі сусіди, знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча їх шлюб не зареєстрований. До того ж у Іванова та Козлової, за словами останньої, є спільна дитина.
1 point
90. Укажіть, яке майно у випадку розірвання шлюбу буде вважатись сумісно нажитим і ділитиметься порівну:1) приватний будинок, побудований під час шлюбу;2) норкова шуба дружини, подарована чоловіком на річницю весілля;3) дорога скрипка дружини, на якій вона грає у філармонії, де вона працює;4) меблі;5) гроші;6) машина, куплена у кредит, по якому розраховувався чоловік.
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms