КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА

Құрметті әріптес!
Республика педагогтерінің курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ басты назарында.
«Өзін-өзі тану» пәнінің бағдарламасының курстық мазмұнының жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен жетістіктеріңізді білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления программы курса по предмету «Самопознание» очень важно знать Ваши образовательные потребности и достижения. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №1 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсына қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации?

  This is a required question

  №2 сұрақ / вопрос. Осы курс мазмұнынан қаншалықты хабарыңыз бар? / Насколько Вы осведомлены о содержании данных курсов?

  This is a required question

  №3 сұрақ / вопрос. Жалпыадамзаттық құндылықтар туралы Өз түсінігіңізді сипаттаңыз / Опишите свое понимание общечеловеческих ценностей

  This is a required question

  №4 сұрақ / вопрос. «Өзін-өзі тану» пәнінің рухани негізінің тереңдігі мен маңыздылығын білім беру үрдісіне қатысатын келесі категориялар қалай түсінетінін бағалаңыз / Оцените, насколько понимают важность и глубину духовной сути предмета "Самопознание" следующие категории участников образовательного процесса

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №5 сұрақ / вопрос. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру пәнін біртұтас педагогикалық үрдіске интеграциялауда Сіз қандай қиындықтармен кездестіңіз: / Вы испытываете затруднения при интеграции НДО «Самопознание» в целостный педагогический процесс при:

  This is a required question

  №6 сұрақ / вопрос. Сіз «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістері туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию о методике преподавания предмета "Самопознание"

  This is a required question